ขอรับบริการ

ข้อมูลส่วนตัว

กรุณาระบุชื่อ

กรุณาระบุนามสกุล

กรุณาระบุเลขที่ประจําตัวประชาชน

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรุณาระบุชื่อบริษัท

กรุณาระบุอีเมลล์

ชื่อ - สกุล ชื่อบริษัท รายการขอรับบริการ
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทววิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Smart City
ศุภณัฐ ยาสมุทร์ สสว. จังหวัดน่าน Smart City