สัมมนา Dramatic Shift in IT Security Solutions (Responses)

ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

Gender


Age


Career


Reason to attend (เหตุผลการมาเยี่ยมชม)


How do you rate design and content of depa pavilion (ความพึงพอใจต่อ depa pavilion)


What is your favorite Content of depa Pavilion (You may choose more than 1 answer) (กิจกรรมที่ท่านชื่นชอบ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Thailand Digital Valley EEC Smart City and Digital Transformation
depa Startup Institute Government Big Data Institute
Digital Manpower       depa Digital Solutions & Services
World Expo

Would you recommend depa Pavilion to your friends?(ท่านจะแนะนำให้เพื่อนมาเยี่ยมชมบูธดีป้าหรือไม่)

Yes No

Will you attend depa Pavilion in Digital Thailand Big Bang 2020? (ท่านจะร่วมกิจกรรมของบูธดีป้า ในงาน Digital Thailand Big Bang 2020 หรือไม่)

Yes No

Do you have any comments or Suggestions? (ข้อเสนอแนะในการจัดงานครั้งต่อไป)

สำหรับเจ้าหน้าที่