รวมพลคนเกษตรดิจิทัล

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ - สกุล ชื่อบริษัท ลงทะเบียนร่วมงาน
Sirinapa thonglom - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กนกพร คชสาร - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กษิติ นิลรัตน์ Q Box Poimt ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ว่าที่ร้อตรีสมพูลทรัพย์ กล้าวิกรณ์ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กิตติทัต ธรรมโชติ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เอนก สิงหากุล สกจฉะเชิงเทรา ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เบญจมาศ อนันต์พันธุ์ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
อดิศร ภูริวัฒน์ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ภาสินี อภิศักดิ์มนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ฐานพัทธ์ ชาติปฏิมาพงษ์ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
รัตตินันท์ เศรษฐพงษ์วุฒิ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นายสิริชัย สาธุวาจารณ์ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
พนัสชัย ฤทธิ์จรุง สวท ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
อนุรักษ เรือนหล้า กรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ภราดร ชนะสงคราม กรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ธิณัฐสิริน ศรีชุมพล สมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ชีรวรรธก์ มั่นกิจ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ขาลภาคภูมิ์ กมลโรจน์ไชย Aquatic controls ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ภูริตพัชร์​ นันทสิทธิ์อังกูร - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เสาวรัจ นิลเนตร สำนักพัฒนาสังคม กทม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นายสุระเทพ​ สุระสัจจะ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
สุดาวรรณ สิรวณิชย์ วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
สิทธิศักดิ์ รุจิเรกานุสรณ์ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ยุทธนา นนท์ไพบูลย์ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
วรศักดิ์ อุ่นยัง - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
จรัญ ปานอู - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
วรัญญา ภูพาดแร่ เทวดาคอร์บ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
พีระวิศว์ หงษา - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เกรียงไกร การุณ อิคคิวฟาร์ม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เจนณรงค์ มากเอียด เทวดาคอร์บ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
จำรัส ตะกรุดแจ่ม - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Natwalai NIANKHAW Etto ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ประวิทย์ อินชูพงษ์ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ชัยวัฒน์ เพชรทับ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ธิติพันธ์ บุญมี QboxPoint ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ชนัญชิดา ขวัญใจ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
อนันต์ ปานพืช - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ชาตรี รักธรรม วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ธนภรณ์ วรวิวัฒน์ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Orawan koosathain - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เศรษฐมณี ถิลา สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นายธวัชชัย เปิดปัญญา ชอฟโปรดัคท์ จำกัด ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Aukrit Unahalekhaka Ricult ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ภทรพล ภุมรินทร์ รีคัลท์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ศุภฤกษ์ กานต์ธิรากูล - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กันตพงษ์ แก้วกมล O-Farm ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ธีรพงษ์ กาญจนกันติกุล เทวดา คอร์ป จำกัด ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นันทพร รติสุนทร NECTEC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ศรีหทัย พราหมณี AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ศศิภา วณิชย์วรนันต์ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
จริยวดี บุบผา - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ธนพร แสนสุขศรี - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Chomphoonut Inoue A.I.Network (Thailand) Co.,Ltd. ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
วุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Anchana Piansirikulchai - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
จันทนา เบญจทรัพย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
สว่างพงศ์ หมวดเพชร Komomi ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ภูริตา กถาพรสกุล - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
จักริน สิริกุลธร - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Nantakorn Kraipornsak bangsue industries ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เสริมสวัสดิ์ ตุลยอนกิจ บางซื่ออุตสาหกรรม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นัธทวัฒน์ ชูชัยสุวรรณศรี - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ปิยามร กันตะสิริพิทักษ์ บางซื่ออุตสาหกรรม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ณัฐพงศ์ ดัดสันเทียะ Cropperz ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
อานนท์ บุณยประเวศ เทคฟาร์ม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Chakri Wongsuntorn Bang sue Industry CO.,LTD. ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
พิเชษฐ์ กลีอิ่ม AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
พัลลภ พิมพ์อ่อน - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ประกาศิต พิมพ์มณี - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กัลลิกา ตาระกา - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Hassal Sama -
กัมปนาท​ มงคล​รังสฤษฏ์​ -
อาทิมา ชุ่มเกษรกูลกิจ -
สิริกาญจน์ เหล่าอารยะ -
Peerawit hongsa -
ขีวีวรรณ เสมาทอง -
กฤษชนะ ทองทำมา -
สุวรรณี ผูกพันธ์ -
ปนัดดา วงค์แก่นจันทร์ -
Tawisa somakun -
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ -
ดุษฎี​ คุ้ม​ทรัพย์​ -
จเร ทวีวิทย์ -
เจนจิรา กงทอง -
พัฒนิติ น้อมธงไทย -
กัมปนาท ตรีวโรตม์ -
ปัญญ์วิไล กิตติ​ทรัพย์​เจริญ​ -
สุธาทิพย์ อิ่มสำราญ -
ชนม์กฤษณ์ ขุมศิริเรืองนาม -
ฉัตรชัย ปั้นแตง -
รัฐพงษ์ นาคาไชย -
เข้าร่วมงานแล้ว 71 คน
ยังไม่ได้เข้าร่วมงาน 21 คน