สัมมนา Dramatic Shift in IT Security Solutions (Responses)

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ - สกุล ชื่อบริษัท ลงทะเบียนร่วมงาน
Kasidat Pantayod Powertech Engine Assembly Co.,Ltd ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
chaichana lanwong Thitaram group ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ กรมการแพทย์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณจตุพร ดำเนินชาญวนิชย์ Double A ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณนฤมล กรุงทองจันทร์ บริษัท แอดวานซ์ บิซสิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นายภัทระ บรมธนรัตน์ tot ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณสินีนาฎ คำวงค์ปิน บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
วิโรจน์ ตั้งเกษมสันต์ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
โอม ศิวะดิตถ์ Microsoft ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Supachai Tanomsup SCG CH Compliance ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เมธพลนันทน์ อธิเมธพัฒน์ การประปานครหลวง ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณปุริม ณ บางช้าง บริษัท แดน-ไทย เอ็กซ์เพอร์ทีส จำกัด ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณโอม ศิวะดิตถ์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
คุณอุดม จักเลิศชัย บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
คุณอารยา ยมนา บมจ.หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
คุณอรุณี อุสาหะ สถาบันอาหาร
คุณสุภกิจ บุญเลี้ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
คุณสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย สำนักงานจังหวัดชลบุรี
คุณสุปราณี ป้องปัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
คุณสุนทร ทองมี บริษัท แอดวานซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด
คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณสุดนภา เจริญเวชชการ บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด
คุณสิริรัตน์ ไกรวณิช สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณสินชัย ลือสุขประเสริฐ บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
คุณสาธิต เหมมณฑารพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
คุณสราวุธ ณ นคร ธนาคารออมสิน
คุณสยาม บางกุลธรรม บริษัท เอ. เอ็น. เอ็น. มีเดีย จำกัด
คุณสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์
คุณศิริศักดิ์ วิริยะมั่นพงศ์ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
คุณวีระนงค์ ฉ่ำทรัพย์ บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
คุณวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ กรมชลประทาน
คุณวิชาญ ศรีรัตนะวิไล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คุณวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ บริษัท เสริมสร้าง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล บริษัท โทเทิ่ล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณลักษณวดี ธนามี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คุณมีธรรม ณ ระนอง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
คุณไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คุณเพลินพิศ หมื่นพล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
คุณพีระเดช นพทีปกังวาล บริษัท บีลีฟ ซอร์สซิ่ง จำกัด
ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม กรุงเทพมหานคร
คุณพิสิฐ ทางธนกุล บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
คุณพัดชา พงศ์กีรติยุต กรมสรรพากร
คุณพลวศุตม์ มหาเอี่ยมศิริ บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด
คุณปิติ ธนวัฒน์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
คุณปริญดา มาอิ่มใจ PTT Digital Solution Co.Ltd.
คุณปรารถนา กวินวุฒิกุล บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
คุณประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
นายชัยวัฒน์ โยธคล กรมปศุสัตว์
ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
คุณเบญจวรรณ สุดจริง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
คุณบุญทวี กังวานกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คุณนันทวรรณ สุริย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นพ.ธานินทร์ สนธิรักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ The 1 Business Central Group
คุณทวีสุข สายะศิลปี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณทรงพล พลรัฐ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชัน จำกัด
คุณทนงศักดิ์ สุขะนินทร์ สำนักงาน กสทช
คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส กรมส่งเสริมการเกษตร
คุณดวงพร อุดมทิพย์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คุณณิรดา วิสุทธิชาติธาดา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณณัฐณรงค์ อานันท์ภิวัฒน์ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด
คุณชัยทัต แซ่ตั้ง บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด
รศ.ดร.ชนินทร์ ทินโชติ การประปานครหลวง
คุณชนานัญ บัวเขียว สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
คุณจิตรลดา เฮงยศมาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
คุณจามรี เกษตระกูล ธนาคารไทยพาณิชย์
คุณจันทนา เตชะศิรินุกูล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จำกัด
คุณจักร โกศัลยวัตร สมาคมเฮ้ลท์เทคแห่งประเทศไทย
คุณเกศรา มัญชุศรี บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์. (TSFC )
คุณกาญจนา สมรูป สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
คุณกรรณิการ์ เทววิชชุลดา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด
คุณกมลวรรณ ศีลาภิรัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
คุณPHOUKHONG CHITHOBLOK -
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล
คุณศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช บริษัท เอเอธ(ประเทศไทย) จำกัด
คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณวิสันติ์ อาชาเดโชพล บริษัท แพลท เนรา จำกัด
ดร.วรวีร์ วีรคเชนทร์ บริษัท ธิน โซลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
คุณรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
คุณมรกต เธียรมนตรี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
พญ.พัชรี ปิยวรเดช โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
คุณพรชัย หอมชื่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
คุณปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ บริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
คุณนนทิชา วรรณสว่าง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คุณธนพร ฐิติสวัสดิ์ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณทิพาภรณ์ นิปกากร บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด
คุณทิพวรรณ หรรษคุณาชัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คุณณัฐพล วิมลเฉลา บริษัท อีเอ็กซ์ จำกัด
คุณชิตพงษ์ วีรวรรณภิญโญ บริษัท อีพาร์ท จำกัด
คุณชัยวัฒน์ กุมุทพงษ์พานิช บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
คุณจุมพล สายมาลา บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
คุณPHOUTHONG SISAVATH Department of ICT Ministry of Post and Telecommunications
นท.พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
คุณอภิจิต เจริญเวชชการ บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด
ดร.มลวิภา เดชาวัฒนากูล บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์(ไทยแลนด์) จำกัด
คุณพุทธมนต์ รตจีน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ -
คุณประสพ เรียงเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
คุณประภาพรรณ เวลเซอร์ บริษัท เพาเวอร์เทค เอนจิ้น แอสเซมบลี่ จำกัด
คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพยี
คุณนิติ บุณยเกียรติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี
คุณนพพร ลัทธิธรรม SCG International Corporation Co., Ltd.
คุณนพดล ศรีสรรค์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พลตรีธงชัย รอดย้อย กรมยุทธการทหารบก กระทรวงกลาโหม
คุณธำรงเกียรติ อุทัยสาง บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จำกัด
คุณธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณทัศนีย์ ทองมี บริษัท เอเอสดี ดิสทริบิวชั่นจำกัด
คุณชิษณุ อัมพะเศวต บริษัท เอ็ม.ที.อาร์ แอสเส็ท แมเนเจอร์ จำกัด
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ บริษัท ไอโครา จำกัด
คุณอินทิรา โภคปุณยารักษ์ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
คุณอภิญญา สุจริตตานันท์ กระทรวงแรงงาน
คุณสุรพล โอภาสเสถียร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
คุณสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)
คุณศลิษา หาญพานิช ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คุณยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล บริษัท พี.ซี.แอล.อินเตอร์ จำกัด
พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค
คุณชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ กระทรวงมหาดไทย
คุณชนวัฒน์ วาจานนท์ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
คุณขนิษฐา ผลเจริญ การประปานครหลวง
ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
คุณเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ สมาคมไทยไอโอที
คุณกฤษฎา ทองธรรมชาติ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ดร. AROMHACK SAYSANASONGKHAM -
คุณอำพล พงศ์สุวรรณ กระทรวงมหาดไทย
คุณอรรถพล ถาน้อย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
คุณสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด
คุณสฤษดิ์ วิฑูรย์ กระทรวงมหาดไทย
ว่าที่ร้อยดรี สรายุทธ์ บุญเลิศกุล บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)
คุณศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
คุณศาศวัต เด่นแดนโดม บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
คุณวัฒนา พุฒิชาติ กระทรวงมหาดไทย
คุณวิรัช ตั้งจิตเพียรดี บริษัท เน็กเตอร์ ดิจิตอล จำกัด
คุณวัชระ เอมวัฒน์ บริษัท คอมพิวเตอร์โลยี และ ซิกซ์เน็ตเวิร์ค
คุณรุจิรา เหนือเกาะหวาย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด มหาชน (INET) และกรรมการบริหาร บริษัท วันเซนทริค จำกัด
คุณพีระ บุญสินสุข ฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
คณธนาภรณ์ พรมสุวรรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดร.ฉกาจ วิสัย บริษัท กิจวิสัย จำกัด
ดร.จิราพร ศิริคำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
นพ.จักรกริช โง้วศิริ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กมลวิศว์ แก้วแฝก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วชิรวิชญ์ เขียวทน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ dtac
นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชลธิชา เชียงเภา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด
Anyarat Boonnithivorakul,Ph.D. SCB Abacus Co., Ltd ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
สุุชาติ ระมาศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
จุลลดา มีจุล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
จิติมนต์ สกลภาพ Double A
คุณจตุพร ดำเนินชาญวนิชย์ Papermate (Thailand) Co.,Ltd.
Thamrongkiat Uthaisang การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จิตปภา มณฑาทิพย์ Thai Digital ID Company Limited
Somchart Fugkeaw Ramathibodi hospital
ณัฏฐ์ทิตยา คชสาร -
วุฒิ วิพันธ์พงษ์ Assetwise.Co.Ltd.,
ปวรรัตน์ สันติเจริญเลิศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าเสริมสุขภาพ (สสส)
ชานนท์ แท่นทองจันทร์ System Engineer
สถิตย์​พงศ์​ ติ่ง​เคลือบ​ PTG Energy Public Company
มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม depa
นายวิทูร ธรกิติวิรุฬ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
คุณพิไลวรรณ พุทธมงคล บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
ฐิติมา รัตนประกาย Assistant Executive
พูลศักดิ์ ปิดกันภัย บริษัท จีไอเอส จำกัด
นายกิตติเทพ แสนวิเศษ สนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)
นางสาวสำเภาว์ งามเชย สนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)
อรรณพพล หาราชัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
นัทชา มัทยาท บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
พรพรรณ โสภณสกุลรัตน์ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
นภัทร สมัครการ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ดร.ประพจน์ ศรีนุวัตติวงศ์ สมาคมไทยไอโอที
นายอภิพัฒน์ ประภากรธรรม บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
นายภาสกร เกิดพูล บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
นารี​รัตน์​ จัน​ทะ​คัด​ ธนาคาร​กรุงศรี​อยุธยา​ ​จำกัด​ (มหาชน)
นพคุณ​ นครขวาง ธนาคาร​กรุงศรี​อยุธยา​ ​จำกัด​ (​มหาชน) ​
ศุภชัย​ ​ลิ่ม​ถาวร​ศิริพงศ์​ ธนาคาร​กรุงศรี​อยุธยา​ ​จำกัด​ (​มหาชน)
สถาพร ลอรัตนเรืองกิต BEC IT Solution
นายศุภชัย ลิ่มถาวรศิริพงศ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
วินทุ พันธ์พานิช ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นางสาวกมลวรรณ ศีลาภิรัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
Watana.​ Sabyeying Engineering
Sudaporn Trongpanich BECIT Solution Limited
เอกชัย จันทรวรชาต บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด
ธีระวัฒน์ บุญห่อ BECi corporation
ช่อฟ้า ทิตาราม บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
พรชนก วัชรรัคคาวงศ์ บริษัททวีทองคอนโดวิว จำกัด
Kamol Pranweerapaiboon Samart
น้ำใจ ทรงต่อศรีสกุล Digital marketing and Digital sales and Strategy
ณัฐพล จันทรอุไร Direct sales and Digital Sales Strategy
ธัญพร มัทวานุกูล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สุกัญญา บัวจันทร์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วรรณภา นาคโต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
ภาณุ ศุกระฤกษ์ Marketing
วิวัฒน์ ลิ้มนันทศิลป์ บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด
สุรศักดิ์ ไชยเวทย์ สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย
เทวัญ นาคเทวัญ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ทศพร เฮงวิวัฒนชัย สภากาชาดไทย
เขมวรา เชณบุญกุล KPS Audit
กรธวัช เลิศจิตอารี สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย
รวิกานดา น้ำดอกไม้ สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย
Nopparat Lalitkomon PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd
ประภาวดี เอกวงศ์ สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย
ศุภชัย โพธิ์ศรีคุณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
ตุณไชยณัฐ จามรมาน eCop (Thailand) Co., Ltd.
Supachot Prasankiattiraj PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd.
Paphawee Hirunwatsiri PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd.
เอกวุฒิ ศรีมณฑล TIPCO Foods
อรวรรณ อารีย์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สินีนาฎ คำวงค์ปิน บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
แจ่ พิมพ์เพี้ยน บริการลูกค้าและพันธมิตร
แจ่มจันทร์ พิมพ์เพี้ยน บริการลูกค้าและพันธมิตร
สุภาพร ติพพะมงคล องค์การเภสัชกรรม
สมิทธิ ดารากร ม. มหิดล
จรินทร์ทิพย์ ปฐมศักดิ์ บริษัท ไทยสิริทัวร์ จำกัด
อัญชลี สมพูลสวัสดี ฝ่ายขายและพัฒนากลยุทธ์การตลาดแบบตรงและดิจิตัล
สุญาณี ภูริปัญญวานิช Bangkok Bank Plc.
เกียรติศักดิ์ สุทธิ์ศิลป์ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
น.ส. สอางจิตร เปรมปรีดิ์ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Watana sabyeying Trongwatana co​ ​ltd
สืบสิริ โพธิ์บุคดี Samart Corporation
พรทิพย์ บุณยสนธิกุล บุณยสนธิกุล Samart Corporation
ชนินทร์ ทินนโชติ การประปานครหลวง
ฉกาจ วิสัย บริษัท วิสัย จำกัด
นางอารยา ยมนา บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
นายโสรัจจะ ชูแสง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ภิชญาณี สุขสารัญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ Double A
นายปุริม ณ บางช้าง บริษัท แดน-ไทย เอ็กซ์เพอร์ทีส จำกัด
ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล sermsang power corporation plc.
Udomporn Chummai Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
Kamolpat Summote Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
Pornchai Ponganekkul Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
วงสุรีย์ คำจุมพล DTAC NETARSA
นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ การประปานครหลวง
Matthaneeya Wenichvorakul Fujitsu (Thailand) Co.,Ltd.
ทรงศักดิ์ ศรีโดวัน การประปานครหลวง
กมลพัฒน์​ สัมโมทย์ Fujitsu Thailand
ธัชวีร์ ตั้งแต่ง การประปานครหลวง
กัณฐณัฏฐ์ คูถิรตระการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณชุติมา บุญมี สมาคมธนาคารไทย
ภัทรียา จันติ๊บ ดีแทคเน็ตอาสา
ยุทธพงษ์ สนั่นนาม ดีแทคเน็ตอาสา
PHIRADEJ NOPTEEPKUNGWAN BEELIEVE SOURCING CO.,LTD.
ยุทธนา อัศวพัชระ Digital Business
วุจิรา บุญสุวรรณ Digital Business
พสิกา รัตนพงศ์ เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว
นายคเณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์ บริษัทเลิศสถิตย์ จำกัด
Somya Wongyapan Powertech 2004 Co.,Ltd
อารยา ยมนา ยมนา บล.เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ณัฐฐินี แก้วสอาด บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
นางสาวทัศวรร จำปาเงิน ดีแทคเน็ตอาสา
ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ บุญเลิศกุล สมาคมผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทย
นฤมล กรุงทองจันทร์ ABSS
วีระนงค์ ฉ่ำทรัพย์ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
สุรพล โอภาสเสถียร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
เข้าร่วมงานแล้ว 15 คน
ยังไม่ได้เข้าร่วมงาน 251 คน