กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ - สกุล ชื่อบริษัท ลงทะเบียนร่วมงาน
ปิยนุช ทิวถนอม
ปาริฉัตร จิรสถิตอนุสรณ์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
พงศกร ตรีรัตนชาติ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
พีระพงษ์ วีระวงศ์พิพัฒน์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ณิชกุล จันทร์วิลัย ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ศฤนภัทร กิจตาลัย ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ชัญญาพัชญ์ วาดี ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
วันเพ็ญ วังเย็น ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เล็ก แซ่เฮง ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
จิณณ์ณอัณณ์ ภีมพัฒน์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ณัฐสกล อรรจนสุพพัติ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ปานเพชร เรืองจุ้ย ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
บุญฤทธิ์ วังเย็น ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กุลวดี ธัมโสภณชัยกิจ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นครินทร์ คชพันธุ์สุนทร ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นนท์ ถาวร ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ชนัทดา ภูจำนงค์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เข้าร่วมงานแล้ว 16 คน
ยังไม่ได้เข้าร่วมงาน 1 คน