ขอรับบริการ

ข้อมูลส่วนตัว

กรุณาระบุชื่อ

กรุณาระบุนามสกุล

กรุณาระบุเลขที่ประจําตัวประชาชน

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรุณาระบุชื่อบริษัท

กรุณาระบุอีเมลล์

ชื่อ - สกุล ชื่อบริษัท รายการขอรับบริการ
มานิชย์ แก้วแสน วิสาหกิจชุมชนกลุ่นเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านป่าเปา "มาตรการ Digital Transformation for Community มาตารการ Mini Transformation"
สนิท บัวจีน วิิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "มาตรการ Digital Transformation for Community มาตารการ Mini Transformation"