ขอรับบริการ

ข้อมูลส่วนตัว

กรุณาระบุชื่อ

กรุณาระบุนามสกุล

กรุณาระบุเลขที่ประจําตัวประชาชน

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรุณาระบุชื่อบริษัท

กรุณาระบุอีเมลล์

ชื่อ - สกุล ชื่อบริษัท รายการขอรับบริการ
ผศ.ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ sg-tech สอบถามมาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน
นางสาวสุพรรณ พวงวราพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม
นส.กรรณิการ์ เม่นชาวนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม
นส.ณัชชา สยมภูวนาถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นส.ปวีณา ณ นคร รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม
นส.เอมอร สารเถื่อนแก้ว รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานอุทธยานวิทยาศาสตร์ หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม
นางศิจี สุวรรณศรี ที่ปรึกษาอิสระ
นางสวรรยา หาญวงษา อาจารย์ หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม
น.ส.จุฑารัตน์ ชัยอาราม หจก. นานาภัณฑ์เภสัชสมุนไพร Digital Marketing
น.ส.กนกพร จันทร์ทรง หจก. นานาภัณฑ์เภสัชสมุนไพร Digital Marketing
นายตุลา เล็กบุญญาสิน บ.ซปริง จำกัด Digital Provider ต้องการหาลูกค้า
นายวรวุฒิ พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ หจก. ซิโทฟู Digital Marketing
กัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรี หจก. กัญญ์เฮิร์บ (ประเทศไทย) Digital Marketing
ศุภฤกษ์ สาวิไล Beyond City Gateway Digital Content
ดร.กิิ่งกาญจน์ ม่วนสุรินทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Digital Content การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
น.ส.บุญญรัตน์ ฉ่ำสุรา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
ภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
ปาริชาติ อำนวยพรเลิศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
นางกมลลักษณ์ จัันดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
สมบัติ ไตรศรีศิลป์ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท มาตารการ Mini Transformation Digital Marketing"
ณัฎฐิธิดา จารีย์ลัคน์ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท มาตารการ Mini Transformation Digital Marketing
ศิริณเรจณ์ วินัยพาณิช WRAT Innovation ทำระบบคิว
วรเชษฐ์ ธนธีรเมธากร โออาร์จีไซเบอร์บิซ Digital Marketing
อรรถพล พุทธนานุวัฒน์ ibsx มาตรการ Digital Startup (S2)
ลักขณา เหียง สวพส Digital Marketing มาตรการ Digital Startup (S2)
พรายพรรณริน อภิิสิริพัฒน์ ซีอีโอ พลานท์ โอเมก้า Online Marketing
นาย นันทพันธ์คดคง มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูสงคราม ปรึกษามาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน
นส.จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูสงคราม ปรึกษามาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน
นส.สุดารัตน์ รัตนพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูสงคราม ปรึกษามาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน
นส.หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูสงคราม ปรึกษามาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน