ขอรับบริการ

ข้อมูลส่วนตัว

กรุณาระบุชื่อ

กรุณาระบุนามสกุล

กรุณาระบุเลขที่ประจําตัวประชาชน

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรุณาระบุชื่อบริษัท

กรุณาระบุอีเมลล์

ชื่อ - สกุล ชื่อบริษัท รายการขอรับบริการ
ชวลิต ทรงเพ็ชร์มงคล บจก. ป่าตอง มาร์ท จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ฐกฤต บุตรรุ่ง หจก. เค แอนด์ เอ ไอศกรีม สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
สมเกียรติ ทรงเพ็ชร์มงคล บจก. เอ็ม สแควร์แมเนจเม้นท์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
กฤติกร บุตรรุ่งโรจน์ บริษัท ถอถัก จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
วุฒิ ชูบาล บจก. เดอะธารา สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ช่อมาศ สิทธิเชนทร์ บริษัท กรีน แอปเปิ้ล โวยาจ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
อภิรักษ์ งามนิวัฒนวงศ์ บ้าน บ้าน โฮสเทล สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ก้าน ประชุมพรรณ์ บริษัท เดอะบลูเพิร์ล กะตะ โฮเทล จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นิติธร เทพบุตร บริษัท สุโข สปา จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ปรมินทร์ ทองคโชค บริษัท ไวซ์ บิสสิเนส ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
พงศ์รัตน์ ชื่นรัมย์ บจก.หมี่สะปำ คุณยายเจียร สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
สุริยา ตรีรัตน์ ณ สยาม เกสท์เฮ้าสท์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นนทภัทร พานิช อ้าย ภูเก็ต โฮสเทล สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
อุษณีย์ ถาวรไพบูลย์บุตร สลีป แอท ภูเก็ต สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ศศิภิชาณ์ บุญฉาย บจก.ภูเก็ต-เยาวราชเซอร์วิสเซส สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
มยุรฉัตร ฉายาพิทักษ์กุล หจก.อันดามัน ทราเวลดีลส์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ชวลิต ขจิตต์ หจก. เอสพีแอล เคมีคอล สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
รสกร ตั้งวินิล บจก.สวีทแลนด์ ภูเก็ต สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
พิพัฒน์พงศ์ ภูมิกอง อธิษฐาน บุคสโตร์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ณัฐอนงค์ จันทร์ตรกูล สลีป ชีบ
สสิร์ธารก์ เทียมจันทร์ พักตา ภูเก็ต สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
วิษษณุ แสงศิริ บริษัท 888 โฮสเทล จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
พชร เหลือละมัย HAO HOSTEL สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ธารีรัตน์ วงษหาญ บริษัท มีรูม จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ประชา อุดมปุระมงคล บริษัท สตกมล มารีน จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางจันทิมา จุฬาวิทยานุกูล บริษัท ญาณุ แบรนด์ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวสิริธิญา มานะชัย บจก.เอสแอนด์เอช รับเบอร์ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางฐิรญาดา โกเอี้ยน บจก.เจย์ เฟรช จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายภีม ศรีเมฆารัตน์ เดอะเมฆาฟู๊ด จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายดำรงศักดิ์ ปิติสุข บริษัท ไอที โรโบท็อป จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายแกน โอภาสกรศกุล ภูเก็ตเน็ตเวิค จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางรวมรัตน์ บริษัทภูเก็ตแบตเตอรี่ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นาวสาวสมสมร สุพรรณทัศน์ บริษัทออกัสนาย จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายเมธาวัฒน์ เดชสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอวรับเบอร์์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายจาตุรงค์ บริษัท ซีคูลเอฟโวลูชั่นจำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวธวัลรัตน์ พูลสวัสดิ์ คะหนมจีน สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายสมชาย วงศ์คำรัตน์ บริษัท โฟร์ซ่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ผศ.ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ sg-tech สอบถามมาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน
นางสาวสุพรรณ พวงวราพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม
นส.กรรณิการ์ เม่นชาวนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม
นส.ณัชชา สยมภูวนาถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นส.ปวีณา ณ นคร รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม
นส.เอมอร สารเถื่อนแก้ว รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานอุทธยานวิทยาศาสตร์ หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม
นางศิจี สุวรรณศรี ที่ปรึกษาอิสระ
นางสวรรยา หาญวงษา อาจารย์ หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม
นางศิริพร ถลึงเอี่ยม วิสาหกิจชุมชน เรื่องมาตราการชุมชน ของงบประมาณหน้า
นายชัยยุทธ วิสาหกิจชุมชน เรื่องมาตราการชุมชน ของงบประมาณหน้า
นายนัฐศักดิ์ แย้มสุข สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
จักรทอง ทองจัตุ SIDU ปรึกษามาตรการ digital man power
ดร.ดลเดช ตั้งตระกูล SIDU ปรึกษามาตรการ digital man power
คัดชิ เรืองศรี PCOA ปรึกษามาตรการ digital man power
พิชัย เชษฐ์สุภา PCOA ปรึกษามาตรการ digital man power
น.ส.จุฑารัตน์ ชัยอาราม หจก. นานาภัณฑ์เภสัชสมุนไพร Digital Marketing
น.ส.กนกพร จันทร์ทรง หจก. นานาภัณฑ์เภสัชสมุนไพร Digital Marketing
นายตุลา เล็กบุญญาสิน บ.ซปริง จำกัด Digital Provider ต้องการหาลูกค้า
นายวรวุฒิ พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ หจก. ซิโทฟู Digital Marketing
กัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรี หจก. กัญญ์เฮิร์บ (ประเทศไทย) Digital Marketing
ศุภฤกษ์ สาวิไล Beyond City Gateway Digital Content
ดร.กิิ่งกาญจน์ ม่วนสุรินทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Digital Content การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
น.ส.บุญญรัตน์ ฉ่ำสุรา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
ภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
ปาริชาติ อำนวยพรเลิศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
นางกมลลักษณ์ จัันดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การจัดทำหลักสูตรด้านธุรกิจ
สมบัติ ไตรศรีศิลป์ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท มาตารการ Mini Transformation Digital Marketing"
ณัฎฐิธิดา จารีย์ลัคน์ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท มาตารการ Mini Transformation Digital Marketing
ศิริณเรจณ์ วินัยพาณิช WRAT Innovation ทำระบบคิว
วรเชษฐ์ ธนธีรเมธากร โออาร์จีไซเบอร์บิซ Digital Marketing
อรรถพล พุทธนานุวัฒน์ ibsx มาตรการ Digital Startup (S2)
ลักขณา เหียง สวพส Digital Marketing มาตรการ Digital Startup (S2)
พรายพรรณริน อภิิสิริพัฒน์ ซีอีโอ พลานท์ โอเมก้า Online Marketing
นายชุมพล กฤษณะดิลก บุคคล มาตรการ Digital Startup (S2)
วิลาสิณี วันชัย บุคคล มาตรการ Digital Startup (S2)
ธงชัย ภูประการ บุคคล มาตรการ Digital Startup (S2)
พีรพล ฟองแก้ว 1134itsystem มาตารการ Mini Transformation
ดร.เชษฐกานต์ เหล่าสุนทร แมคนีน่าฟาร์ม มาตรการ Digital Transformation (T2)
คุณวุฒิ พุ่ทธเจริญ โซรอนคอสเมติก มาตรการ Digital Startup (S2)
วิรโชค อภิญญาวงศ์เลิศ บริิษัทปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด มาตรการ Digital Transformation (T2)
พลากร คำปวน บุคคล มาตรการ Digital Startup (S3)
วิสิทธิ์ วานิชกมลนันท์์ บุคคล มาตรการ Digital Startup (S3)
นายพิเชษฐ์ บำเพ็ญ Nippo Solution Drone เพื่อการเกษตรและมาตรการต่างๆของ depa
นายสุทธิ ศาสตร์เวช บริษััทฟู้ดโซลิดส์ จำกัด มาตรการ Digital Transformation (T2)
นายรุ่งณรงค์ มะโนโย บริษััทฟู้ดโซลิดส์ จำกัด มาตรการ Digital Transformation (T2)
นายมนัสพงษ์ มิ่งไกร บริษััทฟู้ดโซลิดส์ จำกัด มาตรการ Digital Transformation (T2)
ยุทธ วาณิชชานนท์ บุคคล มาตรการ Digital Startup (S2)
มนธิชา สุขเสาร์ Innergy Lab มาตรการชุมชน
วิสิิทธิ์ วานิิชกมลนันท์ หจก. แอนเชียนท์ทรี มาตรการ Digital Startup (S2) และการจดอนุสิทธิบัตร
ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ Plus Strong Co.,Ltd การทำการตลาดและหาคนทำระบบ
ปราญชลี มูลวงศ์ วสช. กรีนนิวเชียงของ มาตรการ Digital Transformation for Community
อัครเดช บังคมเนตร บุคคล มาตารการ Mini Transformation
กิตติภพ สังฆกิจ บจ.นายเน็ต Digital Provider
สมบูรณ์ สุ่มสมบูรณ์ ประชาคมร้านอาหารอุตรดิตถ์ มาตารการ Mini Transformation
ประยุทธ์ คำเพ็ง ร้านอาหารอุตรดิตถ์ มาตารการ Mini Transformation
พงศ์ธยศ วรวัฒน์เมทากุล บจ.แม่สายออโตเมชั่น "Digital Provider มาตรการ Digital Transformation for Community"
ปนัดดา วงศ์ชยางกูร สวพส มาตารการ Mini Transformation
เดือน ลุงเมือง บุคคล มาตารการ Mini Transformation
ณััฎธกฤษณ์ สุธรรม บุคคล มาตารการ Mini Transformation
วัณณา พิธุนภา ชมรมร้านอาหาร มาตารการ Mini Transformation
นงนุช ยาบุญนะ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรที่สูงบ้านทุ่งโป่ง ม.4 "มาตรการ Digital Transformation for Community มาตารการ Mini Transformation"
เกรียงไกร รณชัย สถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 15 มาตารการ Mini Transformation
อารีรัตน์ เทโวขัติ บ้านปางต้นผึ้ง มาตารการ Mini Transformation
รุ่งลาวรรณ คุหุนทด กุ้งเต้นเรือนโบราณ มาตารการ Mini Transformation
รวินันท์ ปันอินแปง ร้้านแอบแซ่บยำรวมทะเล มาตารการ Mini Transformation
เขมจิรา ธนสุขศรี บุคคล มาตารการ Mini Transformation
พิศาล ปัญญาดี บุคคล มาตารการ Mini Transformation
พัชราภรณ์ อินถา บุคคล มาตารการ Mini Transformation
เบญจพร นามติ๊บ บุคคล มาตารการ Mini Transformation
ฐกฤต ชวชังกฤล บุคคล Coding Course
ดวงใจ หอบสมบัติ บุคคล Coding Course
มินตรา อินทลักษ์ บุคคล Coding Course
รุ่งอรุณ หงษ์แดง บุคคล Coding Course
สุพัตรา บุคคล Coding Course
ศิรวิทย์ สินคำ บุคคล Coding Course
พุทรพช ยาวิภา บุคคล Coding Course
บุญรัตน์ ทราพง บุคคล Coding Course
วิภาวรรณ มอศรี บุคคล Coding Course
ทรงวุฒิ รูปนัฐ บุคคล Coding Course
ดณุสานต์ ย่างไพบูลย์ บุคคล Coding Course
อัจฉราพรรณ์ มหาวัน บุคคล Coding Course
นาวา เดวี บุคคล Coding Course
ธนสรร เกษมสุข บุคคล Coding Course
นรภร วงศิสุวรรณ บุคคล Coding Course
วนภา อินตาพรหม บุคคล Coding Course
นิริเพช แสงคำกุล บุคคล Coding Course
วิกาณดา กุลเจียง บุคคล Coding Course
กัลยารัตน์ ศริลาชิพจน์ รร. Noble Place Coding Course
สุเทพ จันทร์สีลัม สตช. Coding Course
ธัญยาธิกร สมสวัสดิ์ Unya Collection Coding Course
ศุภานันท์ กันทวงศ์ บุคคล Coding Course
วารันทร์ มิญบโบชัย รร. ดารา Coding Course
ป่าน เทียงสะกูง บุคคล Coding Course
วรวศิญร์ กชนนถ บุคคล Coding Course
นันท์เนรารัส ย่างไพบูลย์ บุคคล Coding Course
พิณศรี กอบเกียรติยศ บุคคล Coding Course
พรพัชรัศ ศิริหงษ์สุวรรณ บุคคล Coding Course
พิถรา พุทรานนท์ บุคคล Coding Course
สรวิชญ์ ตั้ปกรรญ บุคคล Coding Course
ธนดล เชฎาศักดิ์ บุคคล Coding Course
วาสนา ฮาร์แมน บุคคล Coding Course
จงรักษ์ จองที่ บุคคล Coding Course
อมรรัตน์ ว่ารีนมะลี บุคคล Coding Course
อดิสร บุคคล Coding Course
นิวเนตร กันทาบันส์ บุคคล Coding Course
อุษณี คงขุนเทียน รับราชการ Coding Course
ปาริชาต คำเดช ครู Coding Course
ดาวประกาย ชินราพยัน รับราชการ Coding Course
วราภรณ์ ชุศพราณิชย์ แม่บ้าน Coding Course
ชาริณี เหมาะใจ แม่บ้้าน Coding Course
สายสมร ทิสาร พนง. บริษัท Coding Course
วชิรา เครือคำอ้าย มรภ.เชียงใหม่ Coding Course
พรรณฐิญา ปินตา บุคคล Coding Course
สรายุทร หินยศ P5A Coding Course
สุดาลักษณ์ จันทร์น้อย บุคคล Coding Course
สินีนาถ แซ่ติ่ง รพ.นครพิงค์ Coding Course
ชนปณ นฟวุฒิกุล บุคคล Coding Course
ภานุช ทงยศ บุคคล Coding Course
สุเนตวา อหุธิตานุใจ สนง.สรรพากร Coding Course
วันวราวงค์ รัตนแพทย์ บุคคล Coding Course
เสกกรร ใจดเช็ด ม.ลานนา Coding Course
มัญชาต วันรุ่งสรร บุคคล Coding Course
มลงดี วิวัฒนนธถ์ บุคคล Coding Course
อชิภา ศรีทับ บุคคล Coding Course
ฐิติพรรณ หน่อคำ บุคคล Coding Course
สายสวาท มาลังค์ บุคคล Coding Course
กัตติกา ใหม่จันทร์ บุคคล Coding Course
เกมกลุ่น นิธิชลสุข บุคคล Coding Course
นภัคนัพท์ จธิรดาอรชัย บุคคล Coding Course
กาญจนา เรือนดี บุคคล Coding Course
ดลากมล กิติกูล บุคคล Coding Course
เสวิตา ริชตมริประเสริฐ บุคคล Coding Course
นัทชนรรณ ศริฤนาทนบ บุคคล Coding Course
อัญธิณา วงศ์ฤริทร์ บุคคล Coding Course
พรรณกาญจน์ บูญมา บุคคล Coding Course
กีรติ ปรีตากูล บุคคล Coding Course
อนงค์รัตน์ รินแสงปิน บุคคล Coding Course
สตรีรัตน์ ดีกฤษ บุคคล Coding Course
อัญชลี คำแพง บุคคล Coding Course
ปกาพรรณ คำมาลัย บุคคล Coding Course
ศกุนตถ สุตมะ บุคคล Coding Course
วราภรณ์ ภูมิพิพัฒน์ บุคคล Coding Course
วุฒิพันธุ์ จารุชาต บจ.เพย์บ็อก มาตรการ Digital Startup (S2)
สุริยา เทียมแย้ม นพดลพานิช มาตรการ Digital Startup (S2)
อริยะ อินทะพันธุ์ นพดลพานิช มาตรการ Digital Startup (S2)
ธนกร พันธุลาภ นพดลพานิช มาตรการ Digital Startup (S2)
อนงค์พรรณ สุวรรณทะมาลี N-Nidh มาตารการ Mini Transformation
เกศราภรณ์ กัณทวงศ์ นพดลพานิช Online Marketing
ว่าที่รอ.ศาสตรา ฐิติวัฒนา บริิษัทไทยบิสซิเนสซอฟต์แวร์ จำกัด Digital Provider
ณัฐกานต์ อมาตยกุล บ้านสิงหราช "การจัดตั้งบริษัท มาตารการ Mini Transformation"
อธิกร สงวนศรี บจก.อินโนเอดจ์โกโก "มาตรการ Digital Transformation for Community มาตรการ Digital Startup (S2)"
ปพิชญา กำลังมาก Softpitel มาตรการ Digital Startup (S2)
ณิพิฐพณฑ์ สุรชาติชัยกุล บริษััทยกโหล.คอม จำกัด มาตรการ Digital Startup (S2)
ธีรวัจน์ เรืืองไรรัตนโรจน์ ดิจิตอลเวย์ ฮอสปิแทลิตีย์ Digital Provider
ทัศนพล พรหมขัติแก้ว V-community เชียงใหม่ มาตรการต่างๆ ของ depa
วีริกาณต์ เก่งกาจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลปันแสง มาตรการต่างๆ ของ depa
มานิชย์ แก้วแสน วิสาหกิจชุมชนกลุ่นเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านป่าเปา "มาตรการ Digital Transformation for Community มาตารการ Mini Transformation"
สนิท บัวจีน วิิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "มาตรการ Digital Transformation for Community มาตารการ Mini Transformation"
น้ำฝน ประโพธิ์มง Tcels มาตรการต่างๆ ของ depa
ดร.ชรีย์พร ภูมา Tcels มาตรการต่างๆ ของ depa
น.ส.รัตนา วรปัสสุ Tcels มาตรการต่างๆ ของ depa
ดร.กิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล Tcels มาตรการต่างๆ ของ depa
พรพรรณ โตวัชรกุล Human Resocia รับสมัครงาน
สมรวม มงคลแน่ สพช มาตรการต่างๆ ของ depa
สลิลทิพย์ ศรีอ่อน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาตรการต่างๆ ของ depa
ภาคินศรีคเณศ ร่ำซำ ร้านตองสี่ 444 โปรแกรมบริการจัดการร้านค้า (POS)
ลินดา วงศ์์ดาว ร้านวงศ์ดาวสโตร์ โปรแกรมบริการจัดการร้านค้า (POS)
ปริญญา แซ่ซื้อ ร้านซื้อฮุยกี่ โปรแกรมบริการจัดการร้านค้า (POS)
เกียรติสุดา ศรีีคำ ร้านยิ่งรวยรวมเกษตร โปรแกรมบริการจัดการร้านค้า (POS)
กฤษนัน คำมงคล นพดลพานิช มาตรการต่างๆ ของ depa
ภานุชนาถ อินทวงศ์ Tap Technology มาตรการต่างๆ ของ depa
ไพศาล อุ่นยาว Tap Technology มาตรการต่างๆ ของ depa
กมลวัชร์ สงัดศัพท์ Banana Coding มาตรการต่างๆ ของ depa
วิษณุ บุญมาคำ MikroTikThai มาตรการต่างๆ ของ depa
วุฒิกาณญจน์ สุตา Global inside มาตรการต่างๆ ของ depa
พุทธิพงษ์ ทาแดง CLBS มาตรการต่างๆ ของ depa
ปิติ จำปีทา ADGI มาตรการต่างๆ ของ depa
นพดล จีวธรรมมา ADGI มาตรการต่างๆ ของ depa
ปิารเมศ โชตนา ADGI มาตรการต่างๆ ของ depa
คณิศร ลี ITSC CMU มาตรการต่างๆ ของ depa
อนิวัตต์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล ICDI CMU มาตรการต่างๆ ของ depa
พรชัย แดงหอม บ.ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาตรการต่างๆ ของ depa
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทววิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Smart City
ศุภณัฐ ยาสมุทร์ สสว. จังหวัดน่าน Smart City
นางสาวอิสรีย์ วงศ์เมืองแสน บริษัท จัมป์ สเปซ จำกัด ส่งเสริมการลงทุน / มาตรฐาน / TAX 200% / แหล่งเงินทุน / IP / depa Fund / MKT
อัจฉริยะ ดาโรจน์ บริษัท มีจีเนียส จำกัด ส่งเสริมการลงทุน / มาตรฐาน / TAX 200% / แหล่งเงินทุน / IP / depa Fund / MKT
นายลิขิต ศรีสังข์ ตลาดคนรักสุขภาพ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายสิทธิโชค กระมุทพิจิตร บริษัท โกลด์สปีดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายสมชาย พิจิตรบรรจง บจก.หาดใหญ่ซิกเนเจอร์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายเอกภัทร ภักร์รัศมี บจก.ธาม รอยัล เพสทรี้ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายอำนาจ บุญสนอง หจก. ที.เอ.ที ช๊อป หาดใหญ่ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายปณิธิ ไพศาลสถาน ร้านคราวน์ เบเกอรี่ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวสุคนธ์ พันธ์หิรัญพฤกษ์ ร้านคิงส์ เฟอร์นิเจอร์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางอรุณลักษณ์ สิทธิกุล ชุมขนหาดใหญ่ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
วรรษิษฐา แก้วบุญ บริษัท เพียงย่าง จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางนิสาร ละมูลสุข วิสาหกิจชุมชนอามัสพริกแกง สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายซาฮูดี นิหมาน สวนยาง สวนผลไม้ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นิพล ศิริวัฒน์ คุณอ้น ร.ศ.๒๑๙ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวพิชวรรณ ครุอำโพธิ์ บริษัท ศิริภัณท์ กรุ๊ป จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวนนทกร พึ่งครบุรี Oscars BAR สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวกีรติกร สาริคาร เดอะซัปเปอร์ สเต็ก สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวทิยา จิรยุวัฒนกุล เฟรช เบเกอร์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางประภา สุขอนันต์ ร้านอาหารแม่ประภา สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวซิตีไอช่า บินตี้อับดุลเล๊าะ Alina Pizza And Halal Food สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสุภาพร เจริญวิริยะภาพ เรด แรบบิต สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายอภิเษก โกณะบุตร ข้าวขาหมู เห็ดหอม สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาววัลลภัคร์ ชิดมณี บริษัท วีโอร่า คาฟฟี่ 168 จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายชวลิต แซ่ลิ้ม หอมนม สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ธนวรรธน์ พฤกษ์ชญานัท์ บริษัท ฮีโน่ลีอเตอร์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ยศพงศ์ ถิระว บริษัท เกาะแต้วฟู๊ดส์ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
อรณิชา บุญสัมพันธ์กิจ บริษัท ห้างทอง บูรพา ๙ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ปริยากร ธรรมพุทธสิริ เครื่องแยกเส้นใยจากใบสับปะรด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
พาอีส๊ะ เดาลาฮ์ อาดำบาติก สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
สมบูรณ์ วิถีกุล Carena Center สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวดวงดาว ลาภภัทรนันท์ บริษัท หาดใหญ่ ซาซิมิ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ดวงกมล โยธาทิพย์ ร้าน The Funkymango สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ฐิติพร อิมราฮิม อนุรักษ์ภูมิปัญญา สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ประกาศิต สุขแท้ บริษัท มิตรฟู้ดโปดักส์ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
สมพร สุขเกื้อ ห้างหุ้นส่วน มายโฮม แอนด์ เซอร์วิส สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
วรรณา เทียมเทศ บริษัท ไทยเด็นตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางมาลัย เพ็งมูซอ วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
โรสมาลีน กิตินัย กือโป๊ะตราดอกแก้ว สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
อภิชัย หมัดเน ศยาสมุนไพร สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นูรีซาน ลาลา ร้านโรตีกรอบตราครัวอาชีวะ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
มาซีนะฮ์ โต๊ะรายอ ลูกหยีวีระวงศ์3 สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
วีณา สะอิ บูดูยีเซ็ง สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
กดาเรีย เหมมินทร์ ร้านมิงนัมเบอร์วัน สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายคอลี บูยา หจก. อัฟฏอลฮาลาลอินเตอ์ฟู๊ด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นูร์อิศซาตีย์ สาและ หจก.ดีอาลี สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
มาเรียม ดายี ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีอาลี สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวฟารีดะห์ สะแม วิสาหกิจชุมชนโมเดิร์นมุสลิมแฟชั่น แบรนด์ Santi สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางฟารีซาม สะแม ข้าวเกรียบปลา Care Care สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
อารียา หะยีมะเด็ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลียาฮาลาลฟู้ดส์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวเกศสิริ ยาโม น้ำมะนาว ตรา ลีมา สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ซอฟียะห์ สุทธิศาสตร์สกุล หจก.อับดุลรามันเทรดดิ้ง สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นิรูสนีย์ ยูนุ๊ ข้าวเกรียบปลา ตราซีรีน สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางฐิติพร อิบราฮิม ขนมโบว์อิสตานา สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ฮารอเม๊าะ โต๊ะแต วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกล้วยหิน ตรานังตา สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
โยฮัน สาตออุมา แฟรนชายส์ เนื้อย่าง แบรนด์ Tiger Cry สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นิอา​แซ​ ปุโรง หจก.ปุ​โรง​เซ็นเตอร์​เซอร์วิส​ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ไฟซอล หะยีมะ ชาใต้ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายสิทธิโชค กระมุทพิจิตร บริษัท ซี เวิร์คส์ แมชชีนเนอร์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางอุบลรัตน์ ธุระกิจจำนง บริษัท เพชรบัวแก้ว จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายธนพงษ์ แก้วมณี บริษัท ไบโอ เคมิคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสุชาดา สุวรรณชาตรี บริษัท พี.พี. ยูนิ แคร์ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายชนัฐษพงศ์ วัดวิทยาคุณ บริษัท ช. สามช้าง จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางรอกีย๊ะ มรรคา กลุ่มแม่บ้านเกษตกรทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์:กล้วยกรอบแก้ว สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวอัญชรี สังข์น้อย เค้กโกย้ง (ตราหงส์) สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวฟารีด บารา บริษัท เอส.พี.ซี.สแน็คฟู๊ดส์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวนภัสวรรณ ฉิมกูล บจก.สมาร์ทโชกุน สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวจตุพร แซ่ลิ่ม บจก.ขนมบ้านโกเด่น สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายณัชมี จาหลง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มเอ เทรดดิ้งทรานสปอร์ต สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสิริน ชีพชัยอิสสระ หจก.สิรินวุฒิ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางหนึ่งฤทัย วิทูรทิวัตถ์ บริษัท สยามเซนส์ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวสิริกร ชิวปรีชา บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายปราโมทย์ มณีแจ่มใส ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาปราโมทย์เทรดดิ้ง สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายชินพัทธ์ วงศ์ธิติยากร บริษัท เอพี ชินเพลินจำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวสุภา หีมสุหรี บริษัท ไทย มีดี อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางศุขหวัน เก้าเอี้ยน บริษัท ไอ สปา เวลเนสคลับ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวซอฟียะห์ สุทธิศาสตร์สกุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อับดุลีมันเทรดดิ้ง สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางอารียา หะยีมะเด็ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลียฮาลาลฟู้ดส์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายนูรดีน อาหม๊ะ บริษัท นราสมุทร จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวนิแย เจะอาแว ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายกรัณย์ ปิวิถะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลินทะเลโปรดักส์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางนิรูสนีย์ ยูนู๊ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีรีนโปรดักซ์ปัตตานี สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ภานุดล  เอกปิยังกูร บริษัท พี 46 จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ธีรเมธ จักสุกสี บริษัท ซุปเปอร์คอนเน็กซ์ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
วรนล ฐิตินันทกร บริษัท ทูเบอร์ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ฟารีดา คาเร็ง บริษัท แฮส ออเดอร์ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายมุมิน กุลคีรีรัตนา บจก.ตอยยีบันฟู้ด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายวิเชษฐ์ หะยีดาโอะ หจก.ดี.ไอ.เอ็นอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายเทอดไท ชำนาญวงศ์ บริษัท เฮลตี้ ซีรี่ส์ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายปุญญพัฒน์ เอี่ยมหงษ์เหม บริษัท ชัยเจริญมารีน จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวนูรีตา หะยีเหาะ บริษัท เค เอ็ม ยูฟาตอน จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายนาคคนานต์ เจริญมาก บริษัท ฟายดิ้งบิวตี้ จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายยุทธนา ยันต์วิเศษภักดี หจก.Halal Intertrade สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางปอลิน สุธาพาณิชย์ บริษัท โพลา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางวรรณา เทียมเทศ บจก.แดนไท 2016 สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวภาวินี เล่าวจีศาสตร์ บจก.สงขลาโอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายวัชรพงศ์ เศรษฐโชดึก บจก.พี อาร์ เอ็มเมเนจเม้นท์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายอาซาลี สันหมูด บจก.ดริ้งมี (ไทย) สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายธำรงชัย กาญจนรัตน์ บจก.เกษตรดาวไทย สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางปริศนา โหลสกุล บจก.เล็ทเทอร์พี 2010 สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายธัญเทพ โต๊ะปลัด บจก.อัลบารอกัตไทยเฮิร์บ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายเอกศักดิ์ ปรีชา บจก.ยูแคตตาล็อก สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวภวิกา มหาสวัสดิ์ บจก.E2P cosmetic สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
น.ส.จารุณี จุฬา ห้องสมุดศจ. พล. ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.ทัศณํฐ ยมมีผูก สนง.สภาเกษตร ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.สาวิถี สอยการ สนง.สภาเกษตร ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.เพ็ญนภา ธิสาเวช สถานีอุตุนิยมวิทยา ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
วรพงษ์ ท้องฟ้า สหกรณ์พิษณุโลก ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.เมธาวี จันทร์สุข สถานีอุตุนิยมวิทยา ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
นางประธาน รักษ์นิยม ศาลากลางจังหวัด ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ศิรินาถ นัยนา สถานีอุตุนิยมวิทยา ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
วาสนา จันทรา - ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
วิถารัตน์ แตงอ่อน ประชาชน ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
รัตนา ศรีมาลา สถานีอุตุนิยมวิทยา ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ธนาวุฒิ มณีพลาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
พรพันธ์ พุทธิริสัย ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ภิมิตา สักจ่ำ ธกส ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.นาตยา ลุงรัต ศศพ 7 ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
นายพงษ์นรินทร์ ท่วมแก้ว โรงเรียน ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.รุ่งนภา ทองเพชร สถานีอุตุนิยมวิทยา ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.ชยาภรณ์ ศราทร มรพส. ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.เมธาพร ทองก๊วย มรพส. ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.มณฑิราวรรณ จิตรีรัตน์ มรพส. ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.พรพิมล ชูทอง มรพส. ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.ไผ่แดง นุ่มมาก มรพส. ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
พรพิมล ภารีชาติ มรพส. ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.อรอนงค์ จันทรวุต สถานีอุตุนิยมวิทยา ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.ธนัชชา วงษาวรรณ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.พัชรินทร์ เกตุษิตา ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
นางอารีย์ สีสังข์ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.กมลมาศ เจริญโตมณี ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
มานะ กัมบังภัย ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
นายอุดมลักษณ์ สัตยศาสตร์ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
นายพรหมมินาถ จันทร์โท โรงเรียน ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.วิไลพร เชาลักษณ์ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
นายสมชาย ยิ้มมาก ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
นางหทัยกาญ วันเกิด ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
นางปราณี นุ่มนิ่ม ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
สายหยุด คุ้มญาตื ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
พัชรี แสงจันทร์ลอย ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ธนพร คุ้มสุวรรณ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
นายศุภาสิทธิ แสงอุไร ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.ปิยวรรณ รัตนากร ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.หนึ่งฤทัย เปี่ยมปิติโต โรงเรียน ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
สุรีย์ ดวงรุ่งโรจน์ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
น.ส.ศรีรีย์ แก้วใหม่ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ปฐพี ตาสี ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ติณณ์ พุ่มสอาด ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
พัชรพล เพ็ชรไพร โรงเรียน ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
อาคเนย์ นามโครต ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
เอกลักษณ์ ตรีเนตร ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ธัญชนก โตศรี ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
อมรกานต์ เขียวดำ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
กนิษฐา บุญสุวรรณ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
อาภัสรา แก้ววิไล ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
สกุลทิพย์ อุ่นบุญ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
สุภาวดี ทองแกมแก้ว ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
กัลยทรรศน์ แช่มชื้น ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
จุฑาธิป ศรีพิง ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
อรไพริน แก่นเมือง ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
เกศศินนี ดีสุด ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
พิชญธิดา ใจสมัคร ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ธนัญชนก ใจเที่ยงธรรม ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
วรรณิตา ทองสุวรรณ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ธวัลรัตน์ บัวอำไพ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ธีรศักดิ์ สถาณบุรี ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
วีระชัย ประไพรศักดิ์ โรงเรียน ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
คุณากร ชมจันทร์ โรงเรียน ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
สถาพร เสือแป้น ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ศรันย์ อำสงัข์ทอง ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ชินาธิป ย้อมจันทร์ ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
เกียรติภูมิ พรมนัน ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
อชิตพล เทศป่าน ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
ทิดาเทพ รามเรือง ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
วีรภัทร ช่วยพัทลุง ผู้ประกอบการ ออกบูธ DOSS เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (งานจังหวัดเคลื่อนที่พิษณุโลก)
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
พ.ต.อ.พิภพ สุขก่ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
นายนำพล เจริญพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
นายกิตติพล แต่งผิว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (แทน)
นางคนึงนิจ ทยายุทธ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง (แทน)
นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง (แทน)
นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว นายกเทศมนตรีนครระยอง (แทน)
นายวัลลภ มณีวงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด (แทน)
นายอรรณพ มณีแสง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง
นายสุทด (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง
นายสุทธิพร ภู่ธนะพิบูล ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง (แทน)
นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
นายศุภกร สิทธิไชย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ สมคำ ผู้แทนผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
นายชนินทร์ ลบตุ้ม ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)
นายวรัญญู เสนาสุ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายวราทิตย์ ตระกูลกิจชัย นักยุทธศาสตร์
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม มจพ.
นางสาวสิวิมล มจพ.
นางสุทิน ธรรมสุวรรณ มจพ.
นายขวัญชัย เข็มวรรณ์ CAT TELECOM
นางสาวเบญจมาศ ธมไพรินทร์ เจ้าหน้าที่
นายสมชาย สมาคมเพื่อนชุมชน
นางสาวปราณี เจริญพงษ์ สมาคมเพื่อนชุมชน
นายณัฐพล ศิลาคุปต์ สมาคมเพื่อนชุมชน
นายชัยวัตร ทถ. บ้านฉาง
นางสาวเมธินี ธรรมชาติ เลขาที่ปรึกษานายก อบจ. ระยอง
นางสาวเตชิตา ภูมิปัญญาวรกุล เลขาที่ปรึกษานายก อบจ. ระยอง
นายณัฐพล เลิศวัฒนนนท์ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) "สอบถามเกี่ยวกับมาตราการและ รายละเอียดการทำงานของสำนักงาน"
นายอุดมศักดิ์ ใจเจริญ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) "สอบถามเกี่ยวกับมาตราการและ รายละเอียดการทำงานของสำนักงาน"
นายจิรวัฒน์ เทียนขวัญ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) "สอบถามเกี่ยวกับมาตราการและ รายละเอียดการทำงานของสำนักงาน"
นายธีรสุวัฒน์ ศรีสุวิชโย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) "สอบถามเรื่องการขับเคลื่อน smart city"
นางสาวศิริภาวรรณ สาธร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) "สอบถามเกี่ยวกับมาตราการและ รายละเอียดการทำงานของสำนักงาน"
นายชนบดี สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สอบถามเรื่องการขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการทำแอพลิเคชั่น
นายรัชพงษ์ แสงสุรินทร์ Space Inspirium "สอบถามเกี่ยวกับมาตราการและ รายละเอียดการทำงานของสำนักงาน"
นางสาววราภรณ์ อู่ทอง บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) "สอบถามเกี่ยวกับมาตราการและ รายละเอียดการทำงานของสำนักงาน"
ดวงพร อุดมทรัพย์ นสพ.ไทยรัฐ smart port
ณปภัช จันทร์อุดม TNN24 smart port
วชิรา สุวรรณวงค์ PR กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม smart port
ณัฐสุดา บัวผัน ท่าเรือแหลมฉบัง smart port
มรุญา พูลทรัพย์ ท่าเรือแหลมฉบัง smart port
นายทศพล ฉิมมา APL Logistics svcs Thailand รายละเอียดการทำงานของสำนักงาน"
นภภรณ์ คำภีระ THEOS-2 "สอบถามเกี่ยวกับมาตราการและ
Miroslav Slanina CEO - WPA THAI โอกาสในการทำงานร่วมกัน
ปวินท์ ภักดีธนากุล หัวหน้าวิศวกร - Airport Ground Power (Thailand) Co., Ltd. โอกาสในการทำงานร่วมกัน
Piya Suthan Director - Winner Export (Thailand) Co., Ltd. โอกาสในการทำงานร่วมกัน
Juthakarn Suthan General - Winner Export (Thailand) Co., Ltd. โอกาสในการทำงานร่วมกัน
ร่มไทร จินตนากานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี depa mini Transformation Voucher
ณัฐชญา พึ่งโต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี "สอบถามเกี่ยวกับมาตราการและ รายละเอียดการทำงานของสำนักงาน"
นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ สำนักงานจังหวัดระยอง Smart city
Dr.Elisabeth Smela Ofiice of Multlateral Affairs (EAP/MLA) Smart city
Douglas J. Apostol Counselor for Economic Affaris Smart city
นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล Economic Specialist Smart city
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด Smart city
- สถิติจังหวัดตราด สำนักงานสถิติจังหวัดตราด Smart city
มณีรัตน์ เสนทับพระ ผอ. กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดตราด Smart city
นางสาวสุพรรณี ใจเที่ยง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวชลชา บุญโต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายปรีชา มีทรัพย์ สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายภิญโญ พรินทรากุล บ.พีดีแฟมิลี จำกัต (โรงแรมเดอะเรสซิเด้นซ์) ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวจุรีรัตน์ กานต์ธีระกุล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวฉัตรกาญจน์ กิตยวัฒน์ สำนักงานสถิติจังหวัตจันทบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางลาวัลย์ พันธุ์นิล สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางบุษรา กุลแก้ว สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสุพัตรา ผิวทอง สำนักงานคลังจังหวัตฉะเชิงเทรา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวจริยาภรณ์ เพ็ชรชู สนง.กรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายดวงตี สิทธิศักดิ์ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ทรงเกียรติ สกุลวงศ์ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
มุทิตะ ชลามาตย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายธนพงษ์ รัตนวุฒินันท์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชลบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายโอภาส ฟองสมุทร สำนักงานสรรพากรภาค 5 ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวนภาพร แข่มเฉย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายณัฐ แก้วจงประสิทธิ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายฤทธิกร ศิริประเสวิริฐโชค ม.บูรพา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายรัฐภูมิ เลิศดี ประชาชนทั่วไป ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายสรานันท์ ญาติบำรุง ประชาชนทั่วไป ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายประณิธาน แสงสำลี ประชาชนทั่วไป ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายปัญญา เสียงประเสริฐ ประชาชนทั่วไป ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายเจตศิริ เจริญศิริ ประชาชนทั่วไป ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายวาทิน ทองดี สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวกันริมา แสงจีน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวอนงค์นาถ ติ่งแตง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายคมสัน แชมหิรัญ สำนักงานสถิติ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวขนิษฐา แนวโอโล สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวณัฐฐา ทับดารา สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6 ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวอรวรรณ วรรณศิลป์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายประกฤษฏ์ อินทวงษ์ กศน. อำเภอบางละมุง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายนันทพงศ์ แก้วอรุณ ประชาชนทั่วไป ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายวรดิตถ์ พิกุลทอง ประชาชนทั่วไป ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวปาริชาติ ศรีกุตา สถาบันการพลศึกษา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายปรีดา ศรีเมฆ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาต้านการกีฬาและนันทนาการ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางอนิสสา เกตุกำเนิด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัตระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางวนิดา สมบัติศรี สสจ. ระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางพิศมัย เยี่ยมแสงทอง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวสนธยา จงพันธนิมิตร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายจิรัสย. ทองกิ้ม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายวัชรคุลย์ แสงวราชัยลักษณ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายวิษณุ สายรัตนทองคำ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ด.ต.สรญา คำอ่อน สถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ส.ต.ท.อภิสิทธิ์ ชุมศรี สถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายสุรพล สุทธจินดา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายชรินทร์ อินทร์มงคล รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวภัทราวดี นะวะนิน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายสาธิต หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเมืองแกลง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายมงคล ชวนชื่น ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายสุรชัย ทิพอ่อน ผู้ช่วย ATTM (คุณกิตติ) ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวทัศนีวรรณ สุขแจ่ม ผู้ช่วย ATTM (คุณกิตติ) ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวเกศินี วิเศษนันท์ ผู้ช่วย ATTM (คุณกิตติ) ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลนคระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร หัวหน้างานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนคระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายอริย์ธัช จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวขนิษฐา วาจาสัตย์ พนักงานจ้างทั่วไป งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายณรงค์ศักดิ์ ดวงนภา พนักงานจ้างทั่วไป งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายอภิชาติ เหลืองทองคำ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายสุเทพ เจนจิรวัฒนา ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา จังหวัดระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวกันฑ์สินี รุ่งสุรฉัตร์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายณัฏฐ์ภิภพ ดาวเรือง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางปภัชร์ศรัญ พิมลพรอังกูร ระยองเฮ็ลธ์แคร์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายกิตติศักดิ์ พิมลพรอังกูร เมดิคัลอินเตอร์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายมนตรี โมทะนา Motana Steak & Coffee ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายพงศธร ดีอยู่ Motana steak & coffee ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
อัจฉรา บุญประเสริฐ Khamyai Scuba Driving ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ธณาภัทร บุญประเสริฐ Khamyai Scuba Driving ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สุวรรณา วีรวัฒน์กัมพะ ไฮระยองรีสอร์ท ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
จิระภา กัลปพฤกษ์ ร้านค้า ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
วารุณี ณ ถลาง ร้านค้า ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางพันธิภา โยคาพจร กรรมการผู้จัดการ โรงแรมพาวีน่า ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายกรณศักดิ์ ศรีวิบูล ผู้จัดการ โรงแรมพาวีน่า ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
เอื้อง​ฟ้า​ จินดา​นนท์​ บ้านสวนป้าอ้วน ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
น.อ.ฐากูร อารีมิตร ชุมชนท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ชัชวาลย์ ใกล้อินทร์ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวสายฝน กึ่งกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวอัญญรัตน์ ทองแจ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
กัณณิกา จายะกัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวอมรรัตน์ พลศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวปนัดดา คงมั่น วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ปิยวรรณ แซ่ลิ้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์วิทยา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
อี้เชา หวาง วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์วิทยา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ณัฐวดี ชัยหะนาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
วรรณรดา บุญมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
กรวรรณ บุญสว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
น.ส.ศิริลักษณ์ สิงห์คำ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์พัทยา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวแพรพลอย มีใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวทิพลัดดา วิมุตศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบรูญ์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ธนภัทร บุญชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายกันทรากร อาสาราช วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์พัทยา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
จุฬารัตน์ สมเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ธนวัฒน์ ทาสี วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พทัยา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ดร.สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ดร.อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
เพลินพิศ หมื่นพล ททท. ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
อภิรักษ์ เส้งสุข ททท. ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ธัชนันทยา ธุรกิจ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นภาวรรณ หีบโอสถ ททท.ระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นวพล พงศ์ภัธกุล กะปิ แม่เกษร ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
เกสร พงศ์ภัธกุล กะปิ แม่เกษร ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สุวรรณา โดตี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ปวริศ เสียงประเสริฐ เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สุภาพร วิชัยดิษฐ์ เจ้าหน้าที่วิจัยนิด้า ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
พิกุล กิตติพล วิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
รวัสยา ชัยประภา แสงตรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สุจิรา พงษ์พิทักษ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ. ระยอง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
อ.ดร.ประเสริฐ มรภ.พระนคร ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
บุณยานุช วรรณยิ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ศิริพร ฉุนตู บจ.ประชารัฐรักสามัคคีฉะเชิงเทรา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายรวีวัฒน์ เจริญรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายธนภณ เข็มกลัดทอง ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวปรียาภา ณรังษี อบจ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ศริตปรีชา ไทยงษ์ บจก. สยามเมดิคอลดีไวซ์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายเปรมศักดิ์ ไทยวงษ์ บริษัท สยามเมดิคอลดีไวซ์ จำกัด ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สุธิดา ไทยวงษ์ บริษัท สยามเมดิคอลดีไวซ์ จำกัด ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
อรพรรณ บัญชเสนศิริ Sphere Comm Limited ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
บรรเทิง องค์วิลาวัณน์ Enterprise Asia ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
วิตรี จ.คุโนปกรณ์ ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
รัตนา สว่างแสง บริษัททัวร์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายเดชา ฤทธิ์แดง รอยยิ้มบ้านดิน ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นัท ปวเรศวิทยาฬาร Jimmyfarm ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
เอกวิทย์ สุทธิธรรม JIMMY FARM ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ศศิธร​ ตันคงคารัตน์ ร้านตั้งเซ่งจั้ว ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สมรชัย ตระหง่านกิจ กำลังจะเปิดโรงเรียนบ้านพอเพียง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สุขสันต์​ ภู​ศรี​ วิสาหกิจ​ชุมชน​ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นิทัศน์ ศรีอุราม ศูนย์เรียนรู้ทัศนพัฒน์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
รังษิมา เสถียรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
Piyachat Kaewthamai College of Music Mahidol University ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
Narong Prangcharoen College of Music Mahidol University ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายไตรภพ โคตรวงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายภูวิพัฒน์ อภิโชติชยวิชญ์ ม.ราม ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ร่มไทร ทิพยเสวต ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรม ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ศิรฤกษ์ โฉมศิริ OPCC ธุรกิจส่วนตัว ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ธนัชพันธ์ ประรามุข ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ปรีชา อ่อนละออ โรงแรมซันทารา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
กาญจนา รุจิวงค์ โรงแรมซันทารา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายณัฐกฤษ ภาคภูมิ วิศวกรระดับ 8 ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
น.ส.ยุวดี เจริญสุขจิระ วิศวกรระดับ 10 ผ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ฐิติภา สัมพันธ์พร โรงแรมบางแสนวิลล่า,เอสทูบางแสน ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สุดารัตน์ โฉมฉาย เดอะไทด์ รีสอร์ท ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
โสรญา​ ไกรโหล The Tide Resort ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุ๊ N.T.C.Tour ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
วรลักษณ์ ไตรศุภโชค วิสาหกิจชุมชนบางละมุงมะพร้าว9หน้า ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายนิรันดร์ เสถียรสาคร ชุมชนเก่าบ้านตลาดบางเสร่ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
วลีพร อินอนงค์ ชุมชนเก่าบ้านตลาดบางเสร่ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
รุ่งรัตน์ ศรีประเสริฐ ชุมชนเก่าบ้านตลาดบางเสร่ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สุภรณ์ สิริปราณชล ชุมชนเก่าบ้านตลาดบางเสร่ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางนงค์นาถ ชื่นบุบผา วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอายุวัฒนะบ้านเนินแสนสุข ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางอรสา มาตรโสภา วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอายุวัฒนะบ้านเนินแสนสุข ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ภรณ์ชวิสา สิทธินิสัยสุข กลุ่มภูมิปัญญาพื้นบ้านและรักษ์สมุนไพร ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวณัฐกุล อาชาเทวัญ DEPA ผู้ติดตามคุณจารุวรรณ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
วัชรพงศ์ คุณปลื้ม มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ธนาวุฒิ สวัสดี มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
อิทธิกร คำไล้ มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
จุฑามาส เพ็งโคนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
วรัญญ์ อ่อนจันทร์ Koat Frame ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ณัฐชยานัน แสนไพโรจน์ อาสาสมัคร ท.ส.ม. ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สุพัตร ฤทธิดุลสิทธิชัย อาสาสมัคร ท.ส.ม. ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
กวิน กิ้มหยก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศน์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
วันวิสาข์ เจิมขุนทด โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ NIDA ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
เตรินท์ ก้อนนิล NIDA ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
วิสาขา ภู่จินดา NIDA ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ณยศ กุลพานิช สวนสุนันทา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
วิฑูรย์ ทิพย์อุทัย มีน้ำมีปลา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ดวงพร สมรักษ์ อบจ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ธีรศักดิ์ อบจ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
เอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ยุพราช สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
อ.สุวรรณา เขียวภักดิ์ ม.เกษมบัณฑิต ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ดร.อรพิน ม.เกษมบัณฑิต ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
กรพิสิษฐ์ กุลขารพันธ์ เอกชน ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สมเกียรติ ปันจันตา รีสอร์ทนิวโฮม depa mini Transformation Voucher
สุรพล ประดับศรีเพชร บริษัท ยุนฮีฟาร์มาซี(ประเทศไทย)จำกัด depa mini Transformation Voucher
ณัฐวัตน์ เรอสุวรรณ NKI group Co.ltd depa mini Transformation Voucher
สงวน ลีลาลาวัณย์ ลาวัณย์ปาร์ควิลล์ depa mini Transformation Voucher
พรหมพร เวียรศิลป์ kinn's the Group Co.Ltd depa mini Transformation Voucher
ปัญญา อำนาจสิริวิทย์ บจก.พี คิว มาร์เก็ตติ้ง depa mini Transformation Voucher
มัทสตี มูลตรีภักดี สหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝาง จำกัด depa mini Transformation Voucher
รัตติ ญวนกระโทก บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ โปร์ทีน (ประเทศไทย) จำกัด depa mini Transformation Voucher
ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ บริษัท World Impact & Expert depa mini Transformation Voucher
เสถียร หล้าบม บริษัท สดใส มัลติ วิชั่น จำกัด depa mini Transformation Voucher
ทวิช เพชรทอง บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด depa mini Transformation Voucher
เจียมศักดิ์ ทองรุ้ง บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด depa mini Transformation Voucher
ศักด์ดา วิชาชัย บริษัท ศักดิ์ดา ซาซ่า อินช์ อินคา ประเทศไทย จำกัด depa mini Transformation Voucher
ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ บริษัท ออแกนิค แอนด์ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด depa mini Transformation Voucher
ภัทรขวัญ ไชยมิ่ง ทวีภัณฑ์ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ depa mini Transformation Voucher
ยุทธพงษ์ ประถมจินดา บริษัท เจพีแล็บซัพพลาย จำกัด depa mini Transformation Voucher
จีรัชญ์ สีหวงษ์วิลาศ บริษัท พุฒิชาดารัชญ์ จำกัด depa mini Transformation Voucher
นฤมล อภิเมธีธำรง หจก.อนงค์มินิ depa mini Transformation Voucher
มณฑณ์ญภัฏ โพธิลิมปวรกุล ร้านมณฑณ์ญภัฏ depa mini Transformation Voucher
ภูวดล ภูโยสาร หจก.แคชออน depa mini Transformation Voucher
ชาติชาย ไชยต้นเทือก บ.บูมดิจิตอล ไซน์มีเดีย จำกัด depa mini Transformation Voucher
กฤษฎา บุญประสิทธิ์ บจก.ไทยนีทเบเกอรี่ depa mini Transformation Voucher
นพดล พงษ์สุทธินันต์ แพลตฟอร์มอากาศเพื่อความสุข depa mini Transformation Voucher
สุโขทัย รักชาติ หจก. ธานน้ำใจ depa mini Transformation Voucher
สิทธิ์ไชย สิงห์มหาไชย - depa mini Transformation Voucher
สัญชัย รักชาติ หจก. ธานน้ำใจ depa mini Transformation Voucher
อัครินทร์ อัครรัศมีวรกุล บริษัท เมก้าคร็อพ จำกัด depa mini Transformation Voucher
กฎณัฐ อุ่มจิตติกุล บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด depa mini Transformation Voucher
อรอุมา นิมิตรการะกูลชัย บริษัท ซายอิทโพวาเทค จำกัด depa mini Transformation Voucher
กรณ์ ศิริชัยวัฒนกุล - depa mini Transformation Voucher
วรรณิดา สุวรรณ - depa mini Transformation Voucher
n/a n/a ISD Development depa mini Transformation Voucher
สุรศักดิ์ ราชเพ็ง - depa mini Transformation Voucher
เมษา แก้วโพนเพ็ก - depa mini Transformation Voucher
ธีรสิทธิ์ บำรุงสุข - depa mini Transformation Voucher
สยามรัฐ กุลศิริ - depa mini Transformation Voucher
พิศิษฐ์ อุปจันโท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็น เนเชอรัลโปรดักส์ depa mini Transformation Voucher
ชัชชัย พันธ์นิกุล บริษัท อาร์ททูเอ็ม โซลุชั่น (ประเทศไทย) จำกัด depa mini Transformation Voucher
โฉมไฉไล พิพัฒน์ไซยศิริ - depa mini Transformation Voucher
นันท์ภัส ใจสุข หจก.ต้นอ้อย คอร์ปอเรชั่น depa mini Transformation Voucher
สมเกียรติ ปันจันตา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสมุนไพร depa mini Transformation Voucher
ธนวรรณ พันเทศ บริษัท เคเค อินเตอร์เนชันแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด depa mini Transformation Voucher
อภิรดี เขียวกลม - depa mini Transformation Voucher
ธนกฤต ยอดแก้ว - depa mini Transformation Voucher
ปุญญาพร ภูร์ชัยแสง หจก.ปุญญาพรน้ำมันปาล์ม depa mini Transformation Voucher
ประสิทธิ์ ทองแท่งไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประทานพรเอ็นซีอี depa mini Transformation Voucher
อมรพรรณ สุตานนท์ไพบูลย์ บริษัท แก่นนครสหการ จำกัด depa mini Transformation Voucher
ธนาบัติ ร้อยศรี บริษัท ไบส์ depa mini Transformation Voucher
กมลรัตน์ ละครมูล บริษัท ลานากรุ๊ป 2017 จำกัด depa mini Transformation Voucher
ณัทพัศต์ พยัคฆ์ชัยวรกุล - depa mini Transformation Voucher
สกุณา ดอนก่อนสา Sakuna Silk depa mini Transformation Voucher
นันทกา ขันดีแก้ว - depa mini Transformation Voucher
กรรณิการ์ พัฒณพีระเดช บริษัท อันดา ซี ซัพพลาย จำกัด depa mini Transformation Voucher
ถาวร ปิ่นคำ - depa mini Transformation Voucher
บรินทร์ สุขวาทยานนท์ INFINITY CAR CENTER depa mini Transformation Voucher
สมชาย เกาเล็ก - depa mini Transformation Voucher
จงกล เหล็กยัง บริษัทตเหล็กยังเครื่องกรองน้ำ depa mini Transformation Voucher
นิติวุฒิ หยั่งบุญ Banana co.td depa mini Transformation Voucher
ปฏิพัทธ์ พันธ์ชูเพชร RANDOJPH CO.TD depa mini Transformation Voucher
ปรวีณาพัต ผิวขาว บริษัท น้ำดื่มแคนคูน depa mini Transformation Voucher
วรินดา มะละปะทิ T-Bone Steak Box Co.td depa mini Transformation Voucher
ธีรวัฒน์ ลีเจ้ยวะระ - depa mini Transformation Voucher
สมควร นุสีวอ - depa mini Transformation Voucher
ฐิติมา ศรีครราช - depa mini Transformation Voucher
โรจน์ศักดิ์ ศรีสมาน ศรีสมานรุ่งเรือง depa mini Transformation Voucher
ประนอม สุวรรณพงษ์ - depa mini Transformation Voucher
ลลิตา นรเพชร Doctor health Corporation Co.Ltd depa mini Transformation Voucher
ศราวดี เทียมประเสริฐ -
ชิดชนก ตรีราช -
เทิดทูล สมาฤกษ์ -
นายกิตติภพ ศิริปวรฉันท์ -
ณัฐวัฒน์ ศรีธัญรัตน์ -
พัทธนันท์ เดชปองสมสิทธิ์ -
ชาญวิทย์ พิมพ์จันทร์ -
อดุลย์เดช วงศ์งาม -
ดุสิต หนูคำ -
จินดารัตน์ โอษฐิเวช -
อดิศนร ราชชิต -
นุจรีย์ เลาศรี -
กรกฏ ณ รังษี -
พิริยศาสตร์ ตระการจันทร์ -
สิทธิคุณ เทียมประเสริฐ -
กมลวรรณ อาจเอี่ยม -
สันติ ศรีมันตะ -
จิรยุทธ สิงห์งาม -
ณัทกร พลศักดิ์ -
สนั่น สุตัญตั้งใจ -
นินท์ฐวัฒน์​ มารุ่งเรือง -
นายวิษณุ ชนไฮ มาตรการชุมชน
นายณัฐพล ดวงมาลา มาตรการชุมชน
นายวิภากร สัตย์ซื่อ มาตรการชุมชน
น.ส.รพีรัตน์ ราชเพ็ชร มาตรการชุมชน
น.ส.ปาริชาติ เราจุติธรรม มาตรการชุมชน
นายสหัส อรรถเนติกุล มาตรการชุมชน
นายกิตติพร อินทะสีดา มาตรการชุมชน
น.ส.กัญฐณา สีสุก มาตรการชุมชน
นางฑิฆัมพร กองสอน มาตรการชุมชน
นางเนาวรัตน์ รักพงศ์ มาตรการชุมชน
น.ส.กิตติกาญจน์ สมฤทธิ์ มาตรการชุมชน
น.ส.กุสุมา อินสมะพันธ์ มาตรการชุมชน
น.ส.เมจิรา แสงอรุณ มาตรการชุมชน
น.ส.ณาตยา หมูคำ มาตรการชุมชน
นายชูชาติ ผิวสว่าง มาตรการชุมชน
นางกัญญารัตน์ บุญพร้อม มาตรการชุมชน
นายทรงพล ตุละทา มาตรการชุมชน
นายศุภวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์ มาตรการชุมชน
นายอานนท์ เข็มเพชร มาตรการชุมชน
นางศรินรัตน์ ชูบัณฑิตจิรยศ มาตรการชุมชน
นางมณีพร จันทราพูน มาตรการชุมชน
นายบัญชา เพชรรัตน์ มาตรการชุมชน
นายนิภัทร์ ลัคนาโชค มาตรการชุมชน
นายนิธิทัศน์ ขนทอง มาตรการชุมชน
นายวุฒิชัย สุธรรม มาตรการชุมชน
นายประสิทธิ์ ลอยประโคน มาตรการชุมชน
นายญาณนรากร กุลศุภมงคล มาตรการชุมชน
นายวรรชัย คำมี มาตรการชุมชน
นาย,จิรายุ,เจนถาวร มาตรการชุมชน
ชายนิตย์ หาญคำ มาตรการชุมชน
นายเศกฤทธิ์ ทองยี่สุ่น มาตรการชุมชน
นายอภิชาติ คันธา มาตรการชุมชน
นายนริศ ร่องจิก มาตรการชุมชน
นายสายัญ อินจ่าย มาตรการชุมชน
นายอุดมศักดิ์ สิรยาคม มาตรการชุมชน
ว่าที่พ.ต สุรเดช สืบบัวแก้ว มาตรการชุมชน
นายเฉลิมชัย ศรีอุดร มาตรการชุมชน
นายชัชวาล พัดแดง มาตรการชุมชน
นายชัชชัย นาคสุข มาตรการชุมชน
นายนิรัตน์ เรืองโรจน์ มาตรการชุมชน
นายสุรัติ เอกชัย มาตรการชุมชน
นายธานินทร์ สิงทพ มาตรการชุมชน
เอกพงศ์ บำรุงบุญ มาตรการชุมชน
นายพิชิตพล อู่เงิน มาตรการชุมชน
นายพิพัฒน์ นพศิริวงศ์ มาตรการชุมชน
นางเมฆขลา ดีปินตา มาตรการชุมชน
ดลกาหรีม สองเมือง มาตรการชุมชน
นายวุฒิกร ปานรัตน์ มาตรการชุมชน
นายนิพัฒน์ ประทุมานนท์ มาตรการชุมชน
นายวรวิทย์ มหาลาภก่อเกียรติ มาตรการชุมชน
นายพิธาน หนูสิทธิ์ มาตรการชุมชน
นายสราวุธ เตียเจริญ มาตรการชุมชน
นายธนากร เที่ยงตรง มาตรการชุมชน
น.ส. พิมลรัตน์ มาตรการชุมชน
นายฉัตรชัย ชาโรจน์ มาตรการชุมชน
นายโยธิน อินสาคำ มาตรการชุมชน
น.ส.วีรนุช ผิวขำ มาตรการชุมชน
นายศิวณัฐ กองไฝ มาตรการชุมชน
นายอรรถพงศ์ เดชพงษ์ มาตรการชุมชน
นายนรินทร์ ฤทธิสิน มาตรการชุมชน
นางอัจฉรา นาคหล่อ มาตรการชุมชน
นายสมนึก กลับดี มาตรการชุมชน
นายประทีป อ่อนสลุง มาตรการชุมชน
นายอนันต์ชัย หาระวงศ์ มาตรการชุมชน
นายระพิน ดาทอง มาตรการชุมชน
นางประจวบ คงแก้ว มาตรการชุมชน
นายเหรียญชัย โพธารินทร์ มาตรการชุมชน
นายสายัณห์ ภักดี มาตรการชุมชน
นายกชกาญจน์ สายนาค มาตรการชุมชน
นายจำรุญ วงค์จันทร์ มาตรการชุมชน
นายวัลลภ ฟังสูงเนิน มาตรการชุมชน
น.ส.อุไร สวัสดิ์แดง มาตรการชุมชน
นายเฉลิมพล ทัศมากร มาตรการชุมชน
นายสมพงษ์ นาสมวาส มาตรการชุมชน
น.ส.ปวิณวรรณ อารี มาตรการชุมชน
นางหรรษา เจริญสุข มาตรการชุมชน
นางนพรัตน์ สอนวิทย์ มาตรการชุมชน
น.ส.นารี ผลพฤกษา มาตรการชุมชน
นางถิรดา เอกแก้วนำชัย มาตรการชุมชน
นางสังเวียน ปรารมภ์ มาตรการชุมชน
นายเทียนฮก แซ่หวัง มาตรการชุมชน
นายสำเริง ราเขต มาตรการชุมชน
คุณเบญญาภา หาทรัพย์ มาตรการชุมชน
คุณสรวิทย์ วิริยะพิษฐาน มาตรการ Transform Voucher
คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ มาตรการ Transform Voucher
คุณวิศัลย์ วนพศักดิ์ศรีสกุล มาตรการ Transform Voucher
คุณณรัล ตั้งพูนทรัพย์ มาตรการ Transform Voucher
คุณธัญญธร มาตรการ Transform Voucher
คุณณัฐวุฒิ ธรรมดานนท์ มาตรการ startup
คุณพงศ์ศิริ ภูรินธนโชติ มาตรการ startup
คุณวิทเยนทร์ แสงห้าว มาตรการ startup
คุณกัลยา โลหิตคุปต์ มาตรการ startup
คุณศุภาบัน จันทร์เรือง มาตรการ startup
คุณอภิชัย อรัญญิก มาตรการ startup
คุณทวีวัตร์ ทรรศนะประทีป มาตรการ Transform Voucher
คุณนพพวัน ปานสี มาตรการ startup
Shahril Hamdan มาตรการ startup
Falco Lee มาตรการ startup
Henry Ong มาตรการ startup
นายชวน สุวัณณาคาร บจก.เอส วาย เอ็น ซี เอส สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายดิษย์รินทร์ เพ็ชรพวง บจก. ณ สุขใจ ทราเวล แอนด์ ออแกไนซ์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
วรพงษ์ ทาราทิพย์ หจก.วีชูส เทคโนโลยี
นายธนกร ธนาภารัตน์ PAYALL
พงศธร รัตนถาวร พีพีไอโค้ด โซลูชั่น
บจก.นีโอ-เน็ตซอฟท์ www.neo-netsoft.com
นาย นันทพันธ์คดคง มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูสงคราม ปรึกษามาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน
นส.จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูสงคราม ปรึกษามาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน
นส.สุดารัตน์ รัตนพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูสงคราม ปรึกษามาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน
นส.หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูสงคราม ปรึกษามาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน
ศุภลักษณ์ พอกสนิท บุคคล Coding Course
กมลชนก ก้อนสมบัติ บุคคล Coding Course
มนัส สางปัญญาใย บุคคล Coding Course
อรรพ เฉลิมสภาพ บุคคล Coding Course
อุรัมร์ อินตรีกร์ บุคคล Coding Course
ฐิติภัทร ศรียาบ บุคคล Coding Course
กัลยา มหาวันแจ่ม บุคคล Coding Course
ภวรัญชน์ แสงศรี บุคคล Coding Course
ชาตรี คงข้าตรี บุคคล Coding Course
วราภรณ์ สุวรรณเสย บุคคล Coding Course
นิศรา รัฐผไท บุคคล Coding Course
อกาย สุวรรณสุข บุคคล Coding Course
ภัคพาน์ หาญใจ บุคคล Coding Course
วธุทา บุยเจริญ บุคคล Coding Course
นวัตกรณ์ เฉลิมแพร บุคคล Coding Course
ณรงค์ฤทธิ์ รินคำ บุคคล Coding Course
ปภาวรินทร์ ไชยเลิศ บุคคล Coding Course
วันทนา วิวัฒน์ บุคคล Coding Course
จามจุรี กิติวงค์ บุคคล Coding Course
เพลินจันทร์ วิริยะชัยกิจ ธ.กสิกรไทย depa mini Transformation Voucher
เกศรินทร์ อ่อนขำ - depa mini Transformation Voucher
รณุกรณ์ กิตติสุวรรณ์ โฟกัสอารีน่า depa mini Transformation Voucher
ขวัญชัย เกิดโภคา Milestones technology co.,LTD depa mini Transformation Voucher
Tanwalai Kaotrakul บ.โปรแมช (ประเทศไทย) จำกัด depa mini Transformation Voucher
ทัสน์ หล่อชัยวัฒนา บจก.ทีแอลดี เทรดดิ้ง แอนด์ โซลูชั่น depa mini Transformation Voucher
ศรันยู สุริสา พรีเมียรส์ depa mini Transformation Voucher
ผกาวลี วัฒนศิริ Espressoman supply depa mini Transformation Voucher
อัจจิมา คำมาก Bluekoff depa mini Transformation Voucher
รัชกร จูมพระบุตร รัชชี่ บิวตี้ depa mini Transformation Voucher
อภัณตรี บัวขาว บริษัท เฮลท์ตี้ ฮัท จำกัด depa mini Transformation Voucher
กิตติภพ ศิริปวรฉันท์ วิสาหกิจชุมชน คนทำขนมไทยไหว้พระจันทร์ บริษัท กัดแมนแมเนจเม้นจำกัด depa mini Transformation Voucher
สิรพรรณ ชิณศิริรัตน์กุล โรงแรมเรือนตระการรีสอร์ท depa mini Transformation Voucher
ชินนวรรธ์ ชิณศิริรัตน์กุล โรงแรมเรือนตระการรีสอร์ท depa mini Transformation Voucher
สุรเชษฐ์ งิ้วพรหม หจก.คอนเชาท์ ออร์แกนไนท์เซอร์ แอนด์ ทราเวล depa mini Transformation Voucher
พัทรนันท์ เดชปองสมสิทธ์ บริษัท ทรูบุญ ฟารีมา จำกัด depa mini Transformation Voucher
เทิดทูล สมาฤกษ์ หจก.พูพานซอฟต์โอทีโซลูชั่นส์ depa mini Transformation Voucher
สองเส สิบเกษ ร้านอีสานแซ่บนัว depa mini Transformation Voucher
สุชาติ แสงเพชรพลอย มายแหนมเนือง depa mini Transformation Voucher
ภานุ ผดุงศิริกุล บริษัท พีแอนด์พีอินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ร้านอาหารท่าอากาศยานขอนแก่น depa mini Transformation Voucher
นันท์นภัส ใจสุข หจก.ต้นอ้อย คอร์ปเปอร์เรชั่น depa mini Transformation Voucher
สังวาล สายสิม ร้านอาหารสานครัวริมบึง depa mini Transformation Voucher
รัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม ร้านเทควิว depa mini Transformation Voucher
เกษรา สุภัทรพาหิรผล ภานีครัวคุณป้อม depa mini Transformation Voucher
ภาวดี แตงอ่อน สวนอาหารขอนแก่นกุ้งเผา depa mini Transformation Voucher
มารวย จิรสัตยกุล มารวยข้าวต้ม ๑๐๐ สตางค์ สาขา1 depa mini Transformation Voucher
กรรณิการ์ พัฒนพีระเดช ตะลุยเตา บุฟเฟ่ต์ ทะเลเผา depa mini Transformation Voucher
ฐิติกานต์ ธัญญเจริญ ธัญญเจริญ depa mini Transformation Voucher
นาฏยากร ตรงเพชร หจก.คัมภีร์ทวีรุ่งเรืองยางพารา depa mini Transformation Voucher
หาญชัย วงศ์ประสิทธิ์ VP property 1926 depa mini Transformation Voucher
วรรณภา แสนวา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป depa mini Transformation Voucher
ปนัดดา แก้วคำแจ้ง หจก.ไทยเรืองอุดร depa mini Transformation Voucher
ธนาณัน มูลกุล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพีแอนด์พีไทยเฮิร์บ depa mini Transformation Voucher
สุคนธิญาณี เถื่อนธรรมโฮง หจก.ชีวะพรหมเฮิร์บ depa mini Transformation Voucher
เพชรมณี ศรีกาญจนา บจก.ไพโรจน์คอนกรีต depa mini Transformation Voucher
บุสบง กองราชา บริษัท สมาร์ท โฟโต้ปริ้น จำกัด depa mini Transformation Voucher
โกวิท ศิริศรีมังกร บริษัท เอส ซี ซายน์ จำกัด depa mini Transformation Voucher
เกศินี วายทองคำ ฟูดแอนด์ดริงค์แกเลอรี่ depa mini Transformation Voucher
สุทธิลักษ์ สิมมาทัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาคอนสตรัคชั่น depa mini Transformation Voucher
กริช กว้างสวาท หจก. พี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอมพิวเตอร์ depa mini Transformation Voucher
เกษรา ดาวกระจ่าง ร้านน้ำฝนยำรสเด็ด depa mini Transformation Voucher
สุเทพ ช่างเกวียน ขนมพิชญา depa mini Transformation Voucher
คนธวรรณ พงษ์สมบัติ วรรณาไก่ย่างเขาสวนกวาง depa mini Transformation Voucher
ฐานิตาณัฐ แสนเย็น ร้านปริญา สมุรไพร depa mini Transformation Voucher
เกษรา สุภัทรพาหิรผล ครัวคุณป้อม depa mini Transformation Voucher
น้องนุช เกษียรสินธุ์ ร้านอาหาร บ้าน ป.โนนทัน depa mini Transformation Voucher
จิรเดช เนตรวงศ์ บริษัท ตำกระเทย เบรนด์ดิ้ง จำกัด depa mini Transformation Voucher
กรณันย์ วารีขจรเกียรติ - depa mini Transformation Voucher
อัฐพร วงศ์ประเสริฐ - depa mini Transformation Voucher
ศุภชัย โรจน์ธรรมรักษ์ ศุภชัยโลหะกิจ 2555 depa mini Transformation Voucher
พันธิภา วงศ์ดี บริษัทบ้านย่า เรสเตอรอง จำกัด depa mini Transformation Voucher
ประภาพร ฉลวยแสง ร้านใบบัวการค้า depa mini Transformation Voucher
สามารถ ก่องนอก ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก่นแก้ว depa mini Transformation Voucher
เตรียมใจ พยัคฆ์ชัยวรกุล - depa mini Transformation Voucher
วิวัฒน์ เหล่าวิโรจนกุล ภัทรคารบัวหลวง depa mini Transformation Voucher
ฉัตรชัย วงษ์ทรงยศ - depa mini Transformation Voucher
จิรารัตน์ บุญชม ร้านอาหารสวนครัวริมบึง depa mini Transformation Voucher
วัชรภรณ์ อมรธีรเกียรติ ร้านยบังเอิญ depa mini Transformation Voucher
วิลาวัลย์ บินชาเล็บ - depa mini Transformation Voucher
อัศวิน คำภูแสน ร้านเลควิวซีฟู๊ด depa mini Transformation Voucher
น.ส.ภูไทย ว่องไว มาตรการชุมชน
นายอุดม ฮิ่นเซ่ง มาตรการชุมชน
พิมพา จับส้ม บุคคล Coding Course
เสานีย์ กิตติศักดิ์ฤหาร บุคคล Coding Course
วีรินทร์ภัทร สาคะศุภฤกษ์ บุคคล Coding Course
ศิริพร ใจรุบ บุคคล Coding Course
เลิศศิริร์ กัญญธ์พาณิชย์ บุคคล Coding Course
พรศรี ในคำ บุคคล Coding Course
ดาราวรรณ สถิตวานุชิต บุคคล Coding Course
ทิพวิมล วรรณชัย บุคคล Coding Course
ปริยาภัทร วงศกุฏ บุคคล Coding Course
นันทวรรณ วีรพัฒนโรจน์ บุคคล Coding Course
วัชรพงศ์ เทพณรงค์ EASTERN GRAND PALACE HOTEL PATTYA ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ธนากรณ์​ ศิวรักษ์ Eastern Grand Palace ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นาย รัชพล บริษัทสกลวรรธน์ รุ่งเรืองทวีคูณจำกัด ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
วรรณี วิวัฒนเดชา VC Hotel & Resort Co.,Ltd. ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาวกัลยา อุดม sea sand tree hotel ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นางสาว มลฤดี sea sand tree ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
supaporn kaewluechai 18coins cafe & hostel Pattaya ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
Chanin Sattayarom Royal beach view hotel Pattaya ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
อริสา จันทรา จันทรา ไทย สปา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
พัชรินทร์​ ตงศิริกุล Riverawan Hotel ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สิริรัตน์ สำราญกิจเจริญ เมาเท่นวิวล์ ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
สกาวรัตน์ ธิมาภรณ์ แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
Rungkeit krittayapong So torn apartment ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ปิยนาถ มณีรัตนายล ปิยนาถ (จัดประชุมสัมมนา) ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
นายวิมล สุขแดง มาตรการชุมชน
นายสมยศ ระดี มาตรการชุมชน
นายอดิศักดิ์ ขาวผ่อง มาตรการชุมชน
น.ส.วิภาพร ชันยาสูบ มาตรการชุมชน
น.ส.สุรีรัตน์ กิจวัตร์ มาตรการชุมชน
นายอภินันท์ นาคอ้น มาตรการชุมชน
นายจันที ชมภูมี มาตรการชุมชน
นายณัฐพัชร์ โอฬาร มาตรการชุมชน
น.ส.สิริพร สุชีพ มาตรการชุมชน
น.ส.ดาราวรรณ ทองเคร่ง มาตรการชุมชน
น.ส.ณัฐกานต์ ศรีเพชรพันธ์ มาตรการชุมชน
นายสวัสดิ์ พลหาญ มาตรการชุมชน
ร.ต.ประภาส บาลชมภู มาตรการชุมชน
นายสนธยา คงทิพย์ มาตรการชุมชน
นายธนเกียรติ สุขแก้ว มาตรการชุมชน
นางสุนันทา ศรัณยวงศ์ มาตรการชุมชน
นายศรีศักดิ์ แก้วกระจ่าง มาตรการชุมชน
นายเลอพงษ์ จั่นทอง มาตรการชุมชน
นายโสภณ สถิตย์ มาตรการชุมชน
นายพิษณุ ภักดี มาตรการชุมชน
น.ส.ธนัชนัน ทองสิงหา มาตรการชุมชน
นายปรีชา สรรเสริญ มาตรการชุมชน
นายประสาน ถวิล มาตรการชุมชน
นายอาลียะส์ เจ๊ะเล๊าะ มาตรการชุมชน
นายประชา นิลสมุทร มาตรการชุมชน
นางปุญญิศา นิกรพิบูลย์ บจก. ทูพีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เมนเนจเมน สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายกนต์ธร ประโยชน์ หจก.ประโยตี้ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายวสุ ปัญญาธนะเศรษฐ์ เอาร โนเมด คาเฟ่ แอนด์บาร์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายณภัทร พงศพรธาดา หจก. อาร์แอนด์วี ดิสทริบิวเตอร์ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวเพียงเพ็ญ ธรรมประดิษฐ์ ภูเก็ตทีค สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวสุดรัก พงษ์เพ็ง เอ็มเบด ภูเก็ต สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
วัตถ์ ไชยสุวรรณ บริษัทโกลเด้นสกายแทรเวลจำกัด ศูนย์ DOSS เคลื่อนที่ แนะนำภารกิจสำนักงานและแนวทางขอรับการสนับสนุน
ชาตวิทย์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ หจก. บ้านวิศวะ อุดร depa mini Transformation Voucher
Eedy TG เวอร์เมียร์ช บริษัท โจแวนสยาม จำกัด depa mini Transformation Voucher
เสกสันต์ ด้วงแพง บริษัท เซฟเทค อินโนเวชั่น จำกัด depa mini Transformation Voucher
สมิทธ์ โลจรัส หจก.สตาร์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย depa mini Transformation Voucher
รักติ ญวนกระโทก บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ โฟร์ทีน (ประเทศไทย) จำกัด depa mini Transformation Voucher
ภัตภณ อัครธรสกุล บริษัท กู๊ดเนส โฟรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด depa mini Transformation Voucher
วีระพงศ์ บัวแพ บริษัท พุทธบารมี ทรานสปอร์ต จำกัด depa mini Transformation Voucher
วิทยา อรุณรุ่งไพศาล บริษัท สามเหลี่ยมออโต้ จำกัด depa mini Transformation Voucher
มาวารี ทุมภักดี - depa mini Transformation Voucher
จีรพัฒน์ ทิพย์ทอง - depa mini Transformation Voucher
ปริญญา ดำรงวัตนศิลป์ MILESTONES TECHNOLOGY CO.,LTD. depa mini Transformation Voucher
กวินทร์ ฉัตรจุฑามาศ ไทยวินิเทค zooz depa mini Transformation Voucher
จรัส ปทุมนากุล เมย์ บรรจุภัณฑ์ depa mini Transformation Voucher
พงศธร ธนบดีภัทร บจก.ทาทูอิน depa mini Transformation Voucher
ณัทพล จันทร์จรัส หจก.จันทร์จรัส depa mini Transformation Voucher
กัญญารัตน์ ธิสอนงัว - depa mini Transformation Voucher
ปริตรา อินยาศร ตลาดหนองใหญ่ depa mini Transformation Voucher
พชร ชัชชัย บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม depa mini Transformation Voucher
ธเนศ บุญโท ไฮเปอร์เวิล์ดเพสท์คอนโทรล depa mini Transformation Voucher
ปภัสสร อินยาศรี ไก่ทอดลำปาง depa mini Transformation Voucher
พรชิตา ชินอ่อน ตลาดหนองใหญ่ depa mini Transformation Voucher
ธิชณุพงค์ พิพรรธน์มงคล - depa mini Transformation Voucher
ปฏิภา ถาวรคุณ ครัวเขลางค์ depa mini Transformation Voucher
ธนิตา บุญบุตร หจก.อาทิตย์เอนติเลเตอร์ depa mini Transformation Voucher
อาริยา แซ่ลิ้ม โป่งแยงการเกษตร depa mini Transformation Voucher
วิรัช แก้วมณี บ.ที เอช เอเซลล์ แอนด์ อินเตอร์เซอร์วิส จก. depa mini Transformation Voucher
อิทธิ สาบสินธุ์ KC Truck depa mini Transformation Voucher
ชานนท์ ภัญโญภัญ ร้านชัยภัญโญรุ่งเรือง depa mini Transformation Voucher
ปิวรา ศรีจรัญ ทะเบียนการค้า depa mini Transformation Voucher
ชัชยา แก้วเรือง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย depa mini Transformation Voucher
นายวิทยา ทวีรส บริษัท ภูผา อันดา ทราเวล จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายดำรงศักดิ์ ปิติสุข บริษัท ไอที โรโบท๊อป จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสุนิสา สงสุรินทร์ บริษัท เชดส์(ประเทศไทย) จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายปัณณ์พัฒน์ ลิ่มเศรษโฐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิทสปอร์ตเทค สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายฤชภณ นพคุณ บริษัท เจพี ซี ซัน ภูเก็ต จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายบรรพต ยิ้มวัลย์ บริษัท ตาลบุรี จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายอรรถวิช เตชะคุณบัณฑิต บริษัท โซลูแมท จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายวรกร ภัคธรรมกรณ์ WIT HERB สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายบุญเจริญ ตราชู บริษัท บ่อแสนวิลล่า จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
คุณธรมกร จันทร์เคน บริษัท ไอริส ไทมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางสาวทิพวรรณ ขวัญบิดา เฮงเฮงแต่เตี๋ยม สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นางวรุณกาญจน์ ฐานันดรวัฒน์ กินนี่ต๊ะ สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
นายภิญโญ พรหมาลิขิต หจก.กรีนลีฟ ฮอสเทล สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher
ธัญพร วรรคกวัณ บุคคล Coding Course
กุลภพ สุทธิอาจ บุคคล Coding Course
ต้นวงศ์ สมิทธ์เสรี บุคคล Coding Course
เศกสรร จันวุนา บุคคล Coding Course
รสสุคนธ์ แก่นเสาร์ บุคคล Coding Course
ถนอมศักดิ์ ทาสิงห์คำ Siri Logistics Co.,Ltd. หา software develper
ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตรการ Digital Infrastructure
มารุต สิริวัฒนเดชากุล Bangkok Innovarion House ทำหลังสูตร E-learning
อรุณรัตน์ อภิศักดิ์ศิริกุล Bangkok Innovarion House ทำหลังสูตร E-learning
ณัฐพล กิจจาธนากร Bangkok Innovarion House ทำหลังสูตร E-learning
ภญ.ศิริวรรณ ธีระวัฒนชัย บจก. ภาราดรอินโนซิส จำกัด มาตารการ Mini Transformation
ดร.สุวิจักษณ์ กิตติวโรฬาร Siam Herbs และการทำ application"
อนุสรณ์ ศรีเวียงราช บ.เอเอสเอ็นนอร์ทสตาร์ จำกัด "มาตรการ Digital Startup (S2)
พรศักดิ์ ติ๊บยะกาศ อะซอนด้า จำกัด Digital Provider
สิทธิกร สุระบินทร์ หจก. บางกอก คอนซูเมอร์ โพรดักส์ "มาตารการ Mini Transformation และ Transformation (T2)"
ธิติสุดา นวลคำมา บริษัทไทรเด้นท์อินเทลลิเจนซ์ เซอร์วิส มาตรการ Digital Infrastructure
ธนา วงษ์ตัน บริษัทไทรเด้นท์อินเทลลิเจนซ์ เซอร์วิส มาตรการ Digital Infrastructure
พาวิไล พิมพะสาลี พาวิตา depa mini Transformation Voucher
สุลักคณา กัณตกุล บริษัท เดอะ ลอร์ด รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด depa mini Transformation Voucher
ภัสธิตา เจริญกิจ บริษัท ออแกนิก ทอนต์ เนเซอรัล โปรดักส์ depa mini Transformation Voucher
ประภาส เกียรติวีรวัฒนา บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด depa mini Transformation Voucher
เสกสันต์ ด้วงแพง บริษัท ออฟฟิศ เทคโนโลยี จำกัด depa mini Transformation Voucher