Smart City

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ - สกุล ชื่อบริษัท รายการขอรับบริการ
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทววิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Smart City
ศุภณัฐ ยาสมุทร์ สสว. จังหวัดน่าน Smart City